Rättsliga nätverk och samarbetsorgan

Publicerad

Straffrättsligt nätverk

Den 29 juni 1998 fattade det Europeiska rådet beslut om att inrätta ett europeiskt rättsligt nätverk. Nätverket består av företrädare för nationella myndigheter som arbetar med internationellt rättsligt samarbete. Varje medlemsstat har utsett ett antal kontaktpersoner som ska vara aktiva mellanhänder för att underlätta det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i deras arbete med att bekämpa grov brottslighet. Kontaktpersonerna ska tillhandahålla information till rättsliga myndigheter i det egna landet samt till de övriga kontaktpersonerna och de rättsliga myndigheterna i de andra medlemsstaterna. De ska också främja samordningen av det rättsliga samarbetet.

Mer information om nätverket finns på dess webbplats.

Europeiska straffrättsliga nätverket

Civilrättsligt nätverk

Europeiska unionens råd beslutade i maj 2001 att inrätta ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (ett civilrättsligt nätverk). Nätverket består av en eller ett fåtal kontaktpunkter i varje medlemsstat och av olika myndigheter. Nätverket ska underlätta det rättsliga samarbetet bland annat genom löpande möten där medlemmarna träffas och diskuterar privaträttsliga frågor av praktisk natur. Nätverket ska också tillhandahålla europeisk, nationell och internationell privaträttslig information till allmänheten via en e-juridikportal.

På e-juridikportalen finns information om nätverket och dess aktiviteter samt information om delgivning, bevisupptagning, rättshjälp med mera.

Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

Eurojust

Eurojust har inrättats för att underlätta och förbättra samordning och samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller utredning och åtal av grov brottslighet, särskilt i de fall där den är organiserad. Eurojust ska bland annat bistå medlemsstaterna i det rättsliga samarbetet i frågor om till exempel internationell rättslig hjälp och utlämning. Eurojust kan på begäran av ett medlemsland bistå i utredningar och åtal som rör ett medlemsland och ett land utanför EU, förutsatt att ett samarbetsavtal finns med detta land.

Eurojust har möjlighet att agera vid ett stort antal uppräknade brottstyper under förutsättning att det handlar om utredning av grov brottslighet som rör två eller fler medlemsstater. Det handlar om terrorism, narkotikahandel, människohandel, mord, grov misshandel, människorov, utpressning, rasism, bedrägeri, korruption, penningtvätt, databrottslighet med mera. Denna behörighet överensstämmer i stor utsträckning med Europols.

Eurojust

Kontakt

Centralmyndigheten
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-405 46 76
Besöksadress Jakobsgatan 24
Postadress 103 33 Stockholm
e-post till Centralmyndigheten

Frågor och svar

Svar på några vanliga frågor som Centralmyndigheten får om internationellt rättsligt samarbete.