Proposition från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket Prop. 2020/21:197

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan.

Ladda ner:

Genom avtalet införs bland annat bestämmelser om det straffrättsliga samarbetet mellan parterna. Det rör sig om överlämnande av misstänkta eller dömda personer, ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och frysning och förverkande av egendom.

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till avtalet som möjliggör att avtalet kan tillämpas fullt ut i Sverige. Den nya lagen innehåller kompletterande bestämmelser när Sverige begär bistånd av eller lämnar bistånd till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Den nya lagen medför vissa följdändringar i andra lagar.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

    I promemorian lämnas förslag till komplet­terande bestäm­melser till vissa delar av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atom­energi­gemen­skapen, å ena sidan, och Förenade kungariket Storbritan­nien och Nordirland, å andra sidan. Genom avtalet införs bestäm­melser om det straff­rättsliga sam­arbetet mellan parterna, bl.a. om över­lämnande av miss­tänkta och dömda personer, ömsesidig rättslig hjälp i brott­mål samt frysning och för­ver­kande av egendom som utgör brotts­vinster.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

    I lagråds­remissen lämnas förslag till komplet­terande bestäm­melser till vissa delar av avtalet om handel och sam­arbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atom­energi­gemen­skapen, å ena sidan, och Förenade konunga­riket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan. Genom avtalet införs bl.a. bestäm­melser om det straff­rättsliga sam­arbetet mellan parterna. Det rör sig om överläm­nande av miss­tänkta eller dömda personer, ömse­sidig rättslig hjälp i brott­mål och frysning och förver­kande av egendom.

Proposition (1 st)