Nordisk arresteringsorder

Publicerad

Foto: Regeringskansliet

Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

I förhållande till andra nordiska stater tillämpas lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder och förordningen (2012:565) i samma ämne. Lagen och förordningen innehåller regler för åklagares och domstolars handläggning av och beslut i ärenden om överlämnande.

En nordisk arresteringsorder får utfärdas av en nordisk stat och innehåller en begäran om att en eftersökt person ska överlämnas från en annan nordisk stat för lagföring eller för verkställighet av en redan utdömd frihetsberövande påföljd.

Frågor om överlämnande prövas i Sverige som huvudregel av allmän domstol. Till skillnad från vad som gäller för en europeisk arresteringsorder får en åklagare dock själv besluta om överlämnande om den eftersökte har samtyckt till att överlämnas. Det innebär att vissa ärenden aldrig prövas av domstol. Även i ett ärende där åklagaren beslutar i fråga om överlämnande kan domstolen ändå komma att pröva häktningsfrågan. Vissa särskilda frågor prövas av förvaltningsdomstol.

Beslut i fråga om överlämnande ska fattas av tingsrätten senast 14 dagar efter det att den eftersökte gripits eller, om något gripande ännu inte har skett, inom 14 dagar från det att den eftersökte har underrättats om innehållet i arresteringsordern. Om den eftersökte samtycker till att överlämnas ska beslutet meddelas senast tre dagar efter det att samtycket har lämnats. Dessa frister får bara överskridas om det finns särskilda skäl. Beslut ska då meddelas så snart det är möjligt. Överlämnandet av den eftersökta personen ska som utgångspunkt ske inom fem dagar från den dag då beslutet vann laga kraft.

I lagen anges under vilka förutsättningar som ett överlämnande kan ske. En grundläggande förutsättning är att det för gärningen är föreskrivet en frihetsberövande påföljd eller att det har dömts ut en sådan påföljd enligt den utfärdande nordiska statens lagstiftning. Lagen innehåller också en uppräkning av situationer när överlämnande inte ska ske. Som exempel kan nämnas att den eftersökte är under 15 år, att han eller hon redan har dömts för gärningen, att nåd eller åtalsunderlåtelse för gärningen har beviljats i Sverige eller att gärningen har ägt rum i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag.

I vissa fall kan en person som begärs överlämnad få avtjäna straffet i Sverige i stället för att lämnas över till den andra nordiska staten.

Överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

När det gäller överlämnande till Sverige finns bestämmelser i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

En nordisk arresteringsorder för lagföring i Sverige utfärdas av åklagare. En sådan arresteringsorder får utfärdas när den eftersökte är anhållen eller häktad i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse.

En nordisk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd utfärdas inte av åklagare utan av Rikspolisstyrelsen. Detta sker på begäran av Kriminalvården om påföljden är fängelse, på begäran av Socialstyrelsen om påföljden är rättspsykiatrisk vård och på begäran av Statens institutionsstyrelse om påföljden är sluten ungdomsvård.

Kontakt

Centralmyndigheten
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-405 46 76
Besöksadress Jakobsgatan 24
Postadress 103 33 Stockholm
e-post till Centralmyndigheten

Frågor och svar

Svar på några vanliga frågor som Centralmyndigheten får om internationellt rättsligt samarbete.