Rättsväsendet i statens budget

Rättsväsendet omfattas av utgiftsområde 4 Rättsväsendet i budgetpropositionen.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Polismyndigheten
1:2 Säkerhetspolisen
1:3 Åklagarmyndigheten
1:4 Ekobrottsmyndigheten
1:5 Sveriges Domstolar
1:6 Kriminalvården
1:7 Brottsförebyggande rådet
1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden
1:10 Brottsoffermyndigheten
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
1:12 Rättsliga biträden m.m.
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
1:17 Domarnämnden
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.