Foto: Iason Foounten/Wikimedia/Roman Bonnefoy

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

Mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga rättigheter omfattar från och med år 2017 även mer ingående demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna, som tidigare har publicerats på den så kallade MR-webben, återfinns nu på denna sida.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om rapporterna

  • UD publicerar 19 nya landrapporter om mänskliga rättigheter

    I juni 2018 lanserade regeringen 19 uppdaterade landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik. De nya rapporterna omfattar åtta länder i Östeuropa och Centralasien och elva länder i Amerika där Sverige har permanent närvaro.

  • Arbetet med rapporterna från 2018 och framåt

    Regeringen publicerar landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer regionvis ungefär två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Med en fast publiceringsordning författas och publiceras rapporter för varje region med cirka två års mellanrum. I juni 2018 publicerades rapporter om länder i Amerika samt Östeuropa och Centralasien. Nästa publicering kommer att omfatta övriga Europa. Därefter omfattas länderna i Asien och Oceanien. Slutligen omfattas länderna i Afrika samt Mellanöstern och Nordafrika.

Foto: Katarina Byrenius Roslund/Regeringskansliet

Det här är UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Rapporterna är en viktig del av Sveriges bredare arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer globalt.

Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Rapporterna del i en större satsning

Rapporterna är ett stärkande av regeringens arbete med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna liksom demokrati och rättsstatens principer. Satsningen avspeglas i regeringens skrivelse till riksdagen om dessa frågor (skr. 2016/2017:62), i tillsättandet av en ambassadör för mänskliga rättigheter och i återupprättandet av delegationen för folkrätt och nedrustning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lärarhandledning

UD har utarbetat en ny lärarhandledning för att stödja och bredda skolors pågående arbete om frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.