Foto: Iason Foounten/Wikimedia/Roman Bonnefoy

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

Mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga rättigheter omfattar från och med år 2017 även mer ingående demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna, som tidigare har publicerats på den så kallade MR-webben, återfinns nu på denna sida.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om rapporterna

  • UD publicerar 18 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

    Utrikesminister Margot Wallström
    Utrikesminister Margot Wallström vid lanseringen av de uppdaterade rapporterna om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer den 18 juni. Foto: Regeringskansliet/Moa Haeggblom

    Den 18 juni lanserade utrikesminister Margot Wallström 18 uppdaterade rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i de länder i Asien och Oceanien där Sverige har permanent närvaro. Lanseringen skedde i samband med ett rundabordssamtal med inbjudna representanter från myndigheter, akademin och civilsamhället med särskilt fokus på demokrati.

  • Arbetet med rapporterna

    Regeringen publicerar landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer regionvis ungefär två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Med en fast publiceringsordning författas och publiceras rapporter för varje region med cirka två års mellanrum. I juni 2018 publicerades rapporter om länder i Amerika samt Östeuropa och Centralasien och i februari 2019 rapporter om länder i övriga Europa. Nästa publicering kommer att omfatta länder i Asien och Oceanien. Slutligen omfattas därefter länderna i Afrika samt Mellanöstern och Nordafrika.

Foto: Katarina Byrenius Roslund/Regeringskansliet

Det här är UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Rapporterna är en viktig del av Sveriges bredare arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer globalt.

Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Rapporterna del i en större satsning

Rapporterna är ett stärkande av regeringens arbete med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna liksom demokrati och rättsstatens principer. Satsningen avspeglas i regeringens skrivelse till riksdagen om dessa frågor (skr. 2016/2017:62), i tillsättandet av en ambassadör för mänskliga rättigheter och i återupprättandet av delegationen för folkrätt och nedrustning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Sedan 2018 finns en ny lärarhandledning avseende UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor. Lärarhandledningen riktar sig främst till gymnasielärare och visar på hur rapporterna kan användas inom flera områden i skolundervisningen och innehåller flera diskussionsfrågor och övningsexempel. Framtagandet av handledningen är en del av Utrikesdepartementets bredare arbete för att främja respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.