Foto: Iason Foounten/Wikimedia/Roman Bonnefoy

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

Mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga rättigheter omfattar från och med år 2017 även demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna, som tidigare har publicerats på den så kallade MR-webben, återfinns nu på denna sida.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om rapporterna

  • Nya rapporter 2018

    Regeringen fortsätter med landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Framöver kommer rapporter att tas fram och publiceras regionvis två gånger om året för de länder där Sverige har permanent närvaro. Med en fast publiceringsordning kommer rapporter för varje region att författas och publiceras med cirka två års mellanrum. Nästa publicering kommer att omfatta länder i Amerika samt Östeuropa och Centralasien, därefter kommer övriga Europa, följt av Asien och Oceanien, följt av Afrika samt Mellanöstern och Nordafrika.

  • Nya rapporter 2017

    I april 2017 lanserade regeringen 135 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik. De nya rapporterna innebär en omfattande ambitionshöjning. Det var första gången sedan 2010 som UD publicerade rapporter från alla världens regioner vid ett och samma tillfälle. Det var också första gången som rapporterna, vid sidan av mänskliga rättigheter, tydligt belyser demokrati och rättsstatens principer.

Foto: Katarina Byrenius Roslund/Regeringskansliet

Det här är UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Rapporteringen speglar regeringens ambition att arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar.

Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Rapporterna del i en större satsning

Rapporterna är ett stärkande av regeringens arbete med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna liksom demokrati och rättsstatens principer. Satsningen avspeglas i regeringens skrivelse till riksdagen om dessa frågor (skr. 2016/2017:62), i tillsättandet av en ambassadör för mänskliga rättigheter och i återupprättandet av delegationen för folkrätt och nedrustning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lärarhandledning

UD kommer att utarbeta en ny lärarhandledning för att stödja och bredda skolors pågående arbete om frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Tills vidare hänvisas till regeringens tidigare webbplats för mänskliga rättigheter.