Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tyskland

Publicerad Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tyskland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Tyskland är en väl utvecklad parlamentarisk demokrati och rättsstat och skyddet för de mänskliga rättigheterna är gott.

Landet är en federal stat med en tydlig ansvarsfördelning mellan förbundsnivån och förbundsländerna. Landets sociala skyddsnät är välutvecklat och det ekonomiska välståndet är högt. Regeringen arbetar aktivt med att uppfylla sina förpliktelser för att åtnjutandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna ska vara detsamma i både östra och västra Tyskland. I händelse av överträdelser finns fungerande kontrollmekanismer och överprövningsinstanser.

Den tyska säkerhetstjänsten pekar på högerextremism som det största hotet mot landets demokrati och inre säkerhet. Detta understryks av ett par uppmärksammade politiskt motiverade attentat de senaste åren samt anklagelser om institutionaliserad rasism och högerextremism inom militären och polisen. Ett flertal högerextrema organisationer har förbjudits. Efter att säkerhetstjänsten 2020 förklarat det politiska partiet Alternative für Deutschlands falang Flügel som högerextrem upplöste partiet självmant falangen.

Regeringens lagförslag att utöka medieplattformars ansvar för olagligt innehåll har kritiserats för att medföra en inskränkning av yttrandefriheten.

Arbetsrättsliga rättigheter efterlevs väl. Anställningsskyddet är starkt och alla anställda har en rätt att organisera sig. Åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsvillkoren för säsongsarbetare.

Möjligheten att informera om abortmöjligheter har ökat men utgör alltjämt en källa till kritik mot regeringen. Tysklands ratificering av Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet trädde i kraft i februari 2018.

Hbtqi-personers rättigheter är lagstadgade och sedan december 2018 erkänns ett tredje kön juridiskt. En ökning av anmälningar om hatbrott mot hbtqi-personer har registrerats.

Barnets rättigheter är väl omhändertagna och 2020 skärptes strafflagen och cyber grooming av barn förbjöds. Förekomsten av barnpornografi på internet är ett växande problem och antalet anmälningar om sexuella övergrepp mot barn har ökat.

Coronapandemin har synliggjort både styrkor och svagheter i demokratin i Tyskland. Författningsdomstolen har aktivt bevakat rättighetsperspektivet i de vidtagna åtgärderna. Samhällsnedstängningen har medfört en inkomstsänkning för många. Rörelsefriheten och demonstrationsfriheten har periodvis begränsats. Förekomsten av våld i nära relationer befaras ha ökat ytterligare. Distansundervisning har inneburit utmaningar i synnerhet för barn i låginkomstfamiljer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.