Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Bangladesh

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Bangladesh samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Bangladesh är en republik med ett parlamentariskt system. Mänskliga rättigheter skyddas i grundlag och annan lagstiftning, men det finns allvarliga brister i tillämpningen. Det demokratiska utrymmet har krympt de senaste åren. Formellt råder politisk pluralism i Bangladesh och flera partier ställer upp i valen. Det förekommer dock att oppositionspolitiker utsätts för olika påtryckningar och hindras från att hålla möten.

Rättsväsendet präglas av korruption, ineffektivitet och kapacitetsbrist. Enligt människorättsorganisationer begår brottsbekämpande organ kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive utomrättsliga avrättningar, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och påtvingade försvinnanden, ofta med straffrihet. Dödsstraff finns på straffskalan för ett antal brott.

Bangladesh har genomgått en betydande ekonomisk utveckling de senaste årtiondena och människors åtnjutande av ekonomiska och sociala rättigheter har stärkts. Fattigdomen har minskat betydligt, och flera sociala indikatorer, som livslängd och mödradödlighet, har förbättrats. Stora utmaningar kvarstår dock, inte minst med anledning av covid-19-pandemin, som medfört ett tapp vad gäller fattigdomsminskningen och en i flera avseenden ökad ojämlikhet. Nästan 20 procent av den totala urbana befolkningen lever i fattigdom.

Det finns ett stort och aktivt civilsamhälle som spelat en nyckelroll i landets sociala utveckling. Under de senaste åren har dock civilsamhällesaktörer fått svårare att verka. Även pressfriheten har försämrats. Inskränkningar i yttrande- och mediefriheten sker ofta med hänvisning till den kritiserade lagen Digital Security Act från 2018.

Kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter har gradvis förbättrats. Allt fler kvinnor deltar på arbetsmarknaden och fler flickor går i skolan. Våld och diskriminering mot kvinnor är dock fortsatt vanligt förekommande och situationen har ytterligare förvärrats till följd av covid-19. Bangladesh har den fjärde högsta förekomsten av barnäktenskap i världen och barnarbete är vanligt.

Flera uppmärksammade fabriksolyckor inom textilindustrin har lett till förbättringar av arbetsplatssäkerheten. Samtidigt är arbetsförhållandena för en stor del av befolkningen, framför allt i den informella sektorn, fortfarande undermåliga. Motstånd från arbetsgivare och administrativa hinder begränsar möjligheterna att engagera sig fackligt, framförallt för kvinnor.

Samkönade sexuella handlingar är olagliga och diskrimineringen av hbtqi-personer är omfattande. Personer med funktionsnedsättning lever ofta i utsatta situationer.

Knappt en miljon rohingya-flyktingar lever i flyktingläger i distriktet Cox’s Bazar, i sydöstra Bangladesh. Över 700 000 av dessa anlände hösten 2017 efter att ha tvingats fly från omfattande våld, inklusive sexuellt våld, och kränkningar i Myanmar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.