Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Bangladesh

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Bangladesh samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Bangladesh är en republik med ett parlamentariskt system och konstitutionellt skydd för mänskliga rättigheter. I praktiken förekommer dock omfattande oegentligheter i samband med valprocesser och det demokratiska utrymmet har minskat. Även utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter i Bangladesh har under de senaste åren varit negativ och rättsväsendet används emellanåt för politiska syften. Inskränkningar av yttrandefriheten, restriktioner mot civilsamhället och politiskt våld har ökat. Samtidigt är korruptionen utbredd och genomsyrar alla delar av samhället.

Människorättsorganisationer rapporterar om ett stort och ökande antal utomrättsliga avrättningar, godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden och tortyr i landet. Under 2018 dömdes minst 229 personer till döden. Dock rapporterades ingen avrättning ha ägt rum, vilket var första gången sedan 2014. Utomrättsliga avrättningar har däremot ökat som ett led i regeringens kamp mot narkotika och vissa typer av narkotikabruk kan sedan 2018 leda till dödsstraff.

Kvinnors ställning har gradvis stärkts i Bangladesh. Allt fler kvinnor deltar på arbetsmarknaden och fler flickor går i skolan. Många utmaningar återstår dock och våld mot kvinnor är ett utbrett problem. Bangladesh har även den fjärde högsta förekomsten av barnäktenskap i världen enligt Unicef och barnarbete förekommer. Diskrimineringen av hbtq-personer är omfattande och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är fortfarande ett eftersatt område.

Media utsätts i allt högre grad för påtryckningar och restriktioner i Bangladesh. En ny cybersäkerhetslagstiftning antogs 2018 och används för att kringskära yttrandefriheten, då det föreligger risk att åtalas för publicering av material som kan anses kritiskt mot nationen eller regeringen.

Människors ekonomiska och sociala rättigheter har under senare årtionden stärkts i Bangladesh. Denna utveckling anses vara ett resultat av stark ekonomisk tillväxt i kombination med nationella program för hälsa och utbildning, samt ett aktivt civilsamhälle. Stora utmaningar kvarstår dock, inte minst för landets minoriteter och andra marginaliserade grupper av vilka många lever i djup fattigdom. Fortfarande lever drygt 15 procent av befolkningen, cirka 25 miljoner människor, i extrem fattigdom enligt Världsbanken.

Efter att över 745 000 personer från folkgruppen rohingyer flytt från Myanmar till Bangladesh sedan hösten 2017 befinner sig drygt en miljon flyktingar i sydöstra Bangladesh. Förutsättningar för ett säkert och frivilligt återvändande till Myanmar föreligger ännu inte och situationen riskerar att bli långdragen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.