Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Belarus

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Belarus samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Belarus fortsätter att uppvisa allvarliga brister vad gäller respekten för mänskliga rättigheter och demokrati, bland annat vad gäller föreningsfrihet, yttrandefrihet, vallagstiftning och valgenomförande, rättsstatens principer, situationen för frihetsberövade, fackliga rättigheter samt kvinnors och hbtq-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Belarus förblir det enda land i Europa som tillämpar dödsstraff.

Belarus författning ger presidenten en mycket stark ställning och möjlighet att väljas ett obegränsat antal mandatperioder. Presidenten kontrollerar den verkställande makten genom att utnämna och entlediga regeringsmedlemmar och guvernörer. Presidentens dekret har ställning som lag. Inga regeringskritiska kandidater finns representerade i parlamentet och oppositionen är splittrad och marginaliserad.

Rättsväsendet präglas av godtycklighet och kan inte betraktas som oberoende från den exekutiva makten. Efter parlamentsvalet 2019 konstaterade Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) att Belarus fortfarande har lång väg att gå innan landet kan anses leva upp till internationell demokratisk standard.

Press- och yttrandefriheten är starkt begränsad. Det är alltjämt svårt för oberoende journalister att arbeta i landet. I ett uppmärksammat fall 2018 skedde tillslag med påföljande åtal mot flera oberoende medier. Ett antal oppositionella internetsidor har vid olika tillfällen blockerats.

Mötesfriheten är fortsatt kraftigt inskränkt och myndigheterna arbetar systematiskt för att försvåra och förhindra protestdemonstrationer. Civilsamhällets utrymme är begränsat och inskränks genom komplicerade och godtyckligt tillämpade regelverk.

Belarus bedömer att andelen personer som lever i fattigdom uppgår till 5,6 procent av befolkningen. Enligt oberoende bedömare är vardagskorruptionen låg och landet har låg mödra- och barndödlighet. Samtidigt råder betydande skillnader i inkomstnivå och tillgång till samhällsservice mellan stad och landsbygd.

Även om det formellt råder jämställdhet mellan könen påverkas kvinnors situation av starkt patriarkala attityder i samhället. En väsentligt lägre andel kvinnor än män lönearbetar. Våld i nära relationer är förhållandevis utbrett. Arbetet med ett lagförslag rörande våld i nära relationer har avstannat efter kritik från presidenten. Samhällets syn på hbtq-personer är övervägande negativ. Lagstiftning mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet saknas.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...