Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tunisien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tunisien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Tunisien har sedan revolutionen 2011 gjort betydande demokratiska landvinningar men det kvarstår alltjämt utmaningar vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer. En positiv utveckling går att skönja i frågor rörande yttrandefrihet, civilsamhällets roll, politiska partier och jämställdhet. Fria och rättvisa parlamentsval hölls 2014, följt av kommunalval 2018. En central utmaning är att genomföra konstitutionen från 2014 genom lagändringar och inrättande av nya organ för att stärka rättsstaten och demokratin. Detta gäller exempelvis instiftandet av en konstitutionsdomstol.

Utvecklingen i Tunisien påverkas av de politiska och sociala spänningarna i Nordafrika och Mellanöstern. Situationen i Libyen har ökat instabiliteten och förhöjt terrorhotet. Tunisiens demokratiska framsteg har inte åtföljts av sociala och ekonomiska förbättringar, vilket har lett till besvikelse och missnöje. Arbetslösheten bland unga är hög och det finns stora skillnader i levnadsstandard mellan kust och de inre delarna av landet.

Även om Tunisien kännetecknas av en positiv samhällsutveckling finns det eftersatta områden vad gäller respekten för de mänskliga fri-och rättigheterna. Rättsväsendet är inte fullt ut självständigt. Antiterrorismlagar ger staten omfattande befogenheter att inskränka individers rätt till privatliv och rörelsefrihet. Fördröjningen av instiftandet av konstitutionsdomstolen ger upphov till konflikter mellan
konstitutionens långtgående fri- och rättigheter och äldre lagstiftning, konflikter som domstolen är ämnad att lösa.

Minoriteter tillhör de mest marginaliserade grupperna i samhället vad gäller diskriminering. Det gäller främst mörkhyade personer, judar och hbtq-personer. Även om Tunisien i ett regionalt perspektiv kommit långt vad gäller kvinnors rättigheter, diskrimineras kvinnor i olika sammanhang.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.