Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydkorea

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sydkorea samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sydkorea är en väletablerad demokrati, med fria och rättvisa val och politisk pluralism. Mänskliga rättigheter respekteras i stor utsträckning. Oberoende medier kan i hög grad fritt kritisera den styrande makten. Rättssystemet är oberoende och välfungerande. Civilsamhället är livaktigt och kan i allmänhet verka fritt. De senaste åren har dock kritik riktats mot att organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Nordkorea har fått svårare att verka.

De allmänna levnadsförhållandena är goda, men landet präglas av stora inkomstklyftor. Sjukvårds- och utbildningssystemet håller hög kvalitet. Andelen unga vuxna som fullföljer en högre utbildning är den högsta i världen.

Dödsstraff finns på straffskalan och utdöms fortfarande, men ingen avrättning har genomförts sedan 1997.

I Sydkorea gäller allmän, obligatorisk militärtjänstgöring för män. Efter en dom i Högsta domstolen är det sedan 2020 möjligt för samvetsvägrare att utföra alternativ tjänstgöring. Tidigare har många som vägrat militärtjänstgöring dömts till fängelse.

Det finns allvarliga brister i respekten för arbetstagares rättigheter. Fackanslutningsgraden är relativt låg och för flera yrkeskategorier begränsas rätten till facklig aktivitet. Även strejkrätten är begränsad.

Sydkorea har ett stort antal migrantarbetare som ofta lever och arbetar under bristfälliga förhållanden. Sydkorea har nyligen ratificerat flera av ILO:s kärnkonventioner och är nu part till sju av åtta.

Korruption förekommer, men anses ha minskat de senaste åren, inte minst som ett resultat av ny lagstiftning. 2021 skapades en ny myndighet med uppgift att utreda högnivåkorruption.

Det sydkoreanska samhället präglas av patriarkala och könsstereotypa attityder som förblir ett hinder för jämställdhet. De senaste åren har emellertid sexuella övergrepp och trakasserier, både online och off-line, uppmärksammats i ökande utsträckning och allmänhetens medvetenhet om problemen har ökat. Abort var tidigare förbjudet i Sydkorea men avkriminaliserades 2021. Lönegapet mellan män och kvinnor är störst i OECD och kvinnor är underrepresenterade inom politik och affärsliv. Alla former av misshandel och aga mot barn är sedan 2021 straffbara i Sydkorea.

Hot och diskriminering mot hbtqi-personer förekommer. Samkönade äktenskap erkänns inte. För militärer är frivilliga sexuella handlingar mellan personer av samma kön straffbara med fängelse. Samtidigt har medvetenheten hos allmänheten om hbtqi-personers situation ökat de senaste åren.

Sydkorea saknar en heltäckande anti-diskrimineringslagstiftning, liksom hatbrottslagstiftning.

I samband med smittspårningsåtgärder i början av pandemin tillgängliggjordes personlig information som gjorde det möjligt för allmänheten att identifiera smittade personer. Några av dessa trakasserades. Regeringen har därefter ändrat reglerna för hur personlig information kan delas i smittspårningssyfte. Sydkorea har också kritiserats för pandemibekämpande åtgärder som diskriminerat på grund av nationalitet. Bland annat har landets kommission för mänskliga rättigheter framfört kritik mot att krav på testning endast gällt utländska medborgare och företag som anställer utlänningar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.