Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydkorea

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sydkorea samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sydkorea har ett ungt men väletablerat demokratiskt system där mänskliga rättigheter respekteras i stor utsträckning. Under de senaste åren har kränkningar av mänskliga rättigheter i landet fått ökad uppmärksamhet. Den nationella säkerhetslagen, enligt vilken det är förbjudet att sprida eller uttrycka idéer eller att tillhöra organisationer som kan betraktas som ett direkt och uttalat stöd för regimen i Nordkorea, används i allt större utsträckning för att begränsa yttrandefriheten. Lagen innebär också begränsningar av mötesfriheten. Användning av förtalslagstiftningen gentemot personer som är kritiska mot regeringen och presidenten har ökat under senare år.

Trots insatser från regeringens sida för att minska korruptionen i samhället fortsätter det rapporteras om mutor och påtryckningar på flera nivåer. Sedan september 2016 gäller en ny antikorruptionslag som bland annat avsevärt begränsar i vilken utsträckning offentliga tjänstemän, lärare och journalister får ta emot gåvor. Massamnestier förekommer, särskilt av fångar dömda för ekonomisk brottslighet eller korruption.

Dödsstraff finns på straffskalan och utdöms fortfarande, men ingen avrättning har genomförts sedan år 1997. Allmänheten har tillgång till ett fungerande rättssystem och domsluten verkställs som regel.

I Sydkorea gäller allmän obligatorisk militärtjänstgöring för män. Civila alternativ saknas och så kallade samvetsvägrare döms till fängelse. Många som vägrat göra militärtjänstgöring utsätts för diskriminering och problem på arbetsmarknaden.

Det sydkoreanska samhället är präglat av patriarkala och könsstereotypa attityder. Våld i nära relationer har länge ansetts höra till den privata sfären, men på senare tid har insatser gjorts för att stävja våldet. Ogifta mödrar utsätts för diskriminering och socialt stigma. Lönegapet mellan män och kvinnor är stort och kvinnor är underrepresenterade i det politiska och offentliga livet.

Hbtq-personer diskrimineras. Samkönade äktenskap erkänns inte. Samtidigt finns en ökande medvetenhet hos allmänheten om hbtq-personers situation. För militärer är frivilliga sexuella handlingar mellan personer av samma kön straffbart med fängelse.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.