Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydkorea

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sydkorea samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sydkorea är en väletablerad demokrati där mänskliga rättigheter respekteras i stor utsträckning. Medier kan verka oberoende och fritt kritisera myndigheter. Allmänheten har tillgång till ett fungerande och oberoende rättssystem, och domsluten verkställs som regel. De allmänna levnadsförhållandena är goda. Utbildningsområdet är högt prioriterat och andelen personer i åldrarna 25–34 år som fullföljer en högre utbildning är den högsta i världen.

Under de senaste åren har kränkningar av mänskliga rättigheter i landet fått ökad uppmärksamhet. Den nationella säkerhetslagen, enligt vilken det är förbjudet att sprida eller uttrycka idéer och tillhöra organisationer till stöd för regimen i Nordkorea, får kritik från civilsamhället som menar att lagen inskränker yttrande-, förenings- och mötesfriheten. Under 2018 har me too-rörelsen fått fäste i Sydkorea och flera fall av sexuella övergrepp och trakasserier, exempelvis spionkameror på offentliga toaletter, har uppdagats och lett till åtal.

Trots insatser från regeringens sida för att minska korruptionen i samhället finns fortsatt rapporter om mutor och påtryckningar på olika nivåer. Sedan september 2016 gäller en ny antikorruptionslag som bland annat avsevärt begränsar i vilken utsträckning offentliga tjänstemän, lärare och journalister får ta emot gåvor.

Dödsstraff finns på straffskalan och utdöms fortfarande, men ingen avrättning har genomförts sedan år 1997.

I Sydkorea gäller allmän obligatorisk militärtjänstgöring för män. Tidigare har alternativ för civil tjänstgöring saknats och många som vägrat militärtjänstgöringen har därför dömts till fängelse. Under 2018 fastslog landets författningsdomstol att det inte var förenligt med konstitutionen att tvinga personer att bära vapen mot sin vilja. Domstolen beslutade att berörda myndigheter måste erbjuda civila alternativ för tjänstgöringen.

Fackanslutningsgraden är 10 procent. För flera yrkeskategorier begränsas rätten till facklig aktivitet, till exempel för offentliganställda tjänstemän, poliser och lärare. Möjligheterna till strejk är begränsade. Strejker betraktas som olagliga om de berör villkor eller frågor som inte uttryckligen handlar om lön, arbetsvillkor och arbetstid.

Det sydkoreanska samhället är präglat av patriarkala och könsstereotypa attityder. Våld i nära relationer har länge ansetts höra till den privata sfären, men på senare tid har insatser gjorts från bland andra regeringen och polisen för att stävja våldet. Enligt koreansk lagstiftning är abort förbjudet förutom i undantagsfall. I april 2019 fastslog landets författningsdomstol att ett abortförbud inte var förenligt med konstitutionen. Ogifta mödrar utsätts för diskriminering och socialt stigma. Lönegapet mellan män och kvinnor är stort och kvinnor är underrepresenterade i det politiska och offentliga livet.

Hbtq-personer diskrimineras. Förföljelser och hot mot hbtq-personer förekommer. Samkönade äktenskap erkänns inte. För militärer är frivilliga sexuella handlingar mellan personer av samma kön straffbart med fängelse. Samtidigt har hbtq-personers synlighet ökat under de senaste åren, vilket har bidragit till en ökande kunskap hos allmänheten om hbtq-personers situation.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.