Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Albanien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Albanien är en parlamentarisk demokrati med regelbundna val. Det rättsliga ramverket till skydd för de mänskliga rättigheterna är generellt i linje med EU- och internationell standard, men det finns brister i genomförandet. Svaga offentliga institutioner, ett politiserat och illa fungerande rättssystem, utbredd korruption och organiserad brottslighet utgör allvarliga problem.

Landet är sedan 2014 kandidatland till Europeiska unionen. Viktiga framsteg har gjorts genom en pågående omfattande grundlagsreform som syftar till att säkra rättsväsendets oberoende och minska det politiska inflytandet. Den politiska dialogen mellan regeringen och oppositionen är djupt polariserad, vilket försvårar reformarbetet i landet.

Yttrande- och pressfrihet garanteras i grundlagen. Den nära sammankopplingen mellan medier och politiska och ekonomiska intressen skapar dock dåliga förutsättningar för oberoende, granskande journalistik. Ett fåtal mindre medieaktörer agerar mer självständigt.

Det civila samhället kan verka fritt och är relativt aktivt, även om det fortfarande karaktäriseras av bristande kapacitet och otillräckliga resurser. Under 2021 antogs en lag som bedöms inskränka civilsamhällets utrymme.

Nästan 40 procent av befolkningen beräknas leva i fattigdom. De sociala skyddsnäten är relativt svaga, och tillgången till grundläggande samhällstjänster som vård och utbildning har brister.

Jämställdheten ökar gradvis. Kvinnors politiska deltagande har ökat under senare år och sysselsättningsgraden för kvinnor är den högsta på västra Balkan, om än betydligt lägre än mäns. Diskriminering av kvinnor förekommer, både inom arbetslivet och exempelvis vid fördelning av arv och ägande av fast egendom. Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett problem.

Enligt människorättsorganisationer är romer och egyptier, liksom personer med funktionsnedsättning, utsatta för systematisk diskriminering och har sämre tillgång till utbildning, arbete, hälsovård och bostäder än befolkningen i övrigt. En nationell handlingsplan för integrering av romer och egyptier håller på att genomföras, och har bidragit till vissa framsteg vad gäller utbildning, tillgång till hälsovård och arbetsmarknad.
Förhållandena i häkten och fängelser är generellt dåliga, och polisövervåld uppges förekomma.
Albanien är ett ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel. Den albanska regeringen tar problemet på allt större allvar, men mycket arbete återstår för att komma tillrätta med problematiken.

Det finns en utbredd negativ syn på hbtqi-personer i samhället och diskriminering är vanligt.

Lagen garanterar fackliga rättigheter, men det finns brister i genomförandet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Om UD:s rapporter om mänskliga rättigheter

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...