Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Finland

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Finland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Finland är en rättsstat och en parlamentarisk demokrati med starka och oberoende institutioner. De mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftning och respekteras väl. De mänskliga rättigheterna är centrala i finsk politik och ses som odelbara. Såväl yttrandefrihet som offentlighetsprincipen är grundlagsfäst och Finland rankades på fjärde plats i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2018.

Civilsamhälleorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i Finland. Föreningslivet är aktivt i förhållande till befolkningstalet. Rätten till frihet och personlig säkerhet respekteras. Läget inom hälsoområdet är generellt sett gott med förbättrat hälsotillstånd hos befolkningen även om skillnader förekommer mellan befolkningsgrupper.

Finland är det tredje minst korrumperade landet i världen enligt Transparency International och läget avseende korruption är gott. Arbetsförhållanden och löneläge får anses vara goda och Finland tillämpar relevanta internationella konventioner. Kvinnor och män förvärvsarbetar i ungefär lika stor utsträckning, men arbetsmarknaden är i relativt stor grad segregerad enligt kön.

Våld mot kvinnor förblir ett samhälleligt problem. Även om toleransen ökat i Finland de senaste åren förekommer negativa attityder mot dem som avviker från vad som uppfattas som normen, däribland invandrare och etniska minoriteter och hbtq-personer.

Den finska utlänningslagen reviderades och blev mer restriktiv i kölvattnet av flyktingkrisen.  

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.