Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Frankrike

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Frankrike samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Frankrike är ett demokratiskt samhälle och en rättsstat. Skyddet för de mänskliga rättigheterna är gott. Alltsedan deklarationen om människans och medborgarens rättigheter antogs av Frankrikes nationalförsamling 1789 är ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter en del av det franska kulturarvet.

De upprepade terrorattentat som drabbat Frankrike sedan 2015 har föranlett alltmer långtgående åtgärder för att bekämpa terrorism, vilket i vissa fall inneburit inskränkningar i respekten för de mänskliga rättigheterna. Utökad övervakning och avlyssning, id-kontroller och olika former av rörelsebegränsningar för enskilda har successivt införts i nationell lagstiftning och permanentats. Det förekommer rapporter om polisbrutalitet och straffrihet inom den franska poliskåren.

Frankrike är överlag ett land med en hög levnadsstandard, ett gott socialt skyddsnät, ett välutbyggt hälso- och sjukvårdsystem och ett kostnadsfritt utbildningssystem. Fackliga rättigheter respekteras i allmänhet.

Frankrike rankades 2020 som det tredje mest jämställda landet inom EU av det europeiska jämställdhetsinstitutet. Lagstiftningen mot sexuella trakasserier och sexuellt våld har skärpts gradvis de senaste åren, och åtgärder har vidtagits för att öka andelen kvinnor på högre positioner inom politik och näringsliv.

Barnaga förbjöds i lag 2019. En ny lag i syfte att minska häktningstiderna för minderåriga samt leva upp till förpliktelserna i barnkonventionen antogs 2021, men har kritiserats för att inte tydligt definiera en straffbarhetsålder.

Frankrike tillåter sedan 2013 samkönade äktenskap och adoption för samkönade par.

Trots att Frankrike har ett ordnat mottagningssystem och en fungerande asylprocedur, förekommer det att flyktingar och migranter, inklusive ensamkommande barn, lever i en utsatt situation.
Diskriminering av romer, resandefolk och personer med nordafrikansk härkomst förekommer. Behovet av att förbättra romernas tillgång till hälsovård, utbildning, bostäder och sysselsättning har särskilt uppmärksammats.

Under det franska hälsoundantagstillståndet, som utlystes i mars 2020 med anledning av coronapandemin, infördes bland annat rörelserestriktioner och demonstrationsförbud. Åtgärderna kritiserades av delar av juristkåren och människorättsorganisationer för att på ett oproportionerligt vis ha inskränkt mänskliga rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.