Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Burkina Faso

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Burkina Faso samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sedan presidenten Blaise Compaoré störtades år 2014 genomgår Burkina Faso en demokratiseringsprocess. Landet styrs sedan 2015 av en demokratiskt vald president. Det finns ett flertal politiska partier som kan verka fritt i samhället. Yttrande, mötes-och åsiktsfrihet respekteras och den politiska debatten är pluralistisk. Landet har ett dynamiskt och självständigt civilt samhälle. Kvinnors politiska representation är låg. Parlamentet består av 13 kvinnliga och 114 manliga ledamöter och i regeringen finns sju kvinnliga ministrar av totalt 34.

Burkina Fasos rättssystem präglas av ineffektivitet och korruption. Enbart en liten andel av de brott som anmäls når domslut. Dödsstraffet avskaffades 2018. Antalet väpnade attacker från självförsvarsgrupper mot polis, militär och civila har ökat kraftigt under 2018 och 2019, vilket bland annat lett till en stor grupp internflyktingar, 180 000 personer, som har begränsad tillgång till bland annat mat, vatten, vård och utbildning. Upprepade väpnade attacker i kombination med svag kapacitet hos polis, militär och gendarmeri har gett självförsvarsgrupper, koglwéogo, ökat inflytande på landsbygden. Både självförsvarsgrupper och de burkinska försvarsstyrkorna har av människorättsorganisationer anklagats för mord och utomrättsliga avrättningar i de delar av landet som drabbats hårdast av det eskalerande våldet.

Antalet barnäktenskap och påtvingade äktenskap är oförändrat högt. Åtnjutandet av sexuella och reproduktiva rättigheter är begränsat. Mödradödligheten är hög, avsaknaden av grundläggande hygien och utrustning skapar infektionsrisker för mödrar och nyfödda barn. Påtvingade barnäktenskap och utebliven sex-och samlevnadsundervisning leder till oönskade tonårsgraviditeter.

Befolkningens åtnjutande av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är begränsat. Andelen av befolkningen som lever i fattigdom uppgår till dryga 40 procent vilket återspeglas i att landet rankas på plats 183 av 188 länder i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) index för mänsklig utveckling. Den bristande tillgången till sanitetsanläggningar och vatten samt till odlingsmark, uppges som stora hinder för att uppnå en tillfredsställande levnadsstandard. Den ekonomiska ojämlikheten är betydande. Andelen barnarbete är hög.. Grundskolan dras med brister i kvaliteten på undervisningen.

Nationell lag garanterar män och kvinnor samma rättigheter men i praktiken är diskriminering av kvinnor utbredd. Kvinnor har en underordnad ställning i samhället och har ofta sämre möjligheter till utbildning och arbete, sämre äganderätt och sämre tillgång till krediter. Könsstympning av flickor och kvinnor är olagligt men utbrett . Burkina Faso har ingen lagstiftning som kriminaliserar homosexualitet men det finns heller ingen lagstiftning som skyddar hbtq-personer mot hatbrott eller diskriminering.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...