Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Förenade Arabemiraten

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Förenade Arabemiraten samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Det finns stora brister i Förenade arabemiraten vad gäller demokrati, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Landet är en monarkisk federation och det emiratiska styrelseskicket saknar väsentliga demokratiska inslag. Den verkställande, och i praktiken också lagstiftande, makten utgår från de sju emiratens ledare. Den delvis demokratiskt valda församlingen, Federal National Council, har en rådgivande, utvärderande och rekommenderande roll.

De politiska rättigheterna i Förenade arabemiraten är starkt begränsade. Politiska partier är förbjudna och yttrande-, mötes- och föreningsfrihet saknas. Inskränkningarna har ökat sedan den arabiska våren 2011 och kritik riktas bland annat mot att landet använder sin antiterrorism- och cyberbrottslagstiftning från 2012 respektive 2014 för att lagföra politiska dissidenter och människorättsförsvarare. Rättssystemet har brister avseende oberoende, opartiskhet och transparens.

Godtyckliga frihetsberövanden och långa häktningstider förekommer, liksom rapporter om tortyr, kränkande behandling av och missförhållanden för frihetsberövade, särskilt vad avser intagna personer dömda för terrorism och brott mot den nationella säkerheten. Kroppsbestraffning är tillåtet och dödsstraff utdöms fortfarande. Sedan kriget i Jemen inleddes 2015 har kritik riktats mot landets krigföring och misstänkta brott mot folkrätten.

Icke-kvalificerade, lågavlönade migrantarbetare är en marginaliserad grupp och övergrepp av dessa arbetares rättigheter förekommer. Det s.k. kafala-systemet där uppehållstillståndet är kopplat till en viss arbetsgivare (sponsor) har fortfarande inte avvecklats trots omfattande lagreformer på området 2016 och 2017. Ytterligare reformer är nödvändiga och betydande brister kvarstår vad gäller implementering och uppföljning. Hushållsanställdas rättigheter är fortfarande mindre långtgående jämfört med övriga arbetstagares.

Kvinnor i Förenade arabemiraten kan inte till fullo åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Landet tillämpar sharia för den familjerättsliga lagstiftningen och diskriminerande regler är norm. Inskränkningar kvarstår vad gäller kvinnors rättskapacitet och självbestämmande, samt kvinnors och flickors rätt till frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Landets ledning driver dock på för att öka kvinnors delaktighet och representation både inom politiken och näringslivet på olika nivåer. Andelen kvinnor som arbetar ökar stadigt och kvinnors tillgång till mansdominerade yrken ökar.

Religionsfriheten är garanterad i konstitutionen och samtliga trosinriktningar kan i stor utsträckning utövas fritt. Religionsfrihet råder dock inte i bredare bemärkelse. Bland annat är det förbjudet att konvertera från islam till en annan religion. Straffskalan för homosexualitet innehåller dödsstraff, fängelse, spöstraff, böter och deportering.

 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...