Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Spanien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Spanien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Spanien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati. Respekten för mänskliga rättigheter är god. Landet har på förhållandevis kort tid utvecklats till en modern och fungerande demokrati efter diktaturens fall 1975 och är ett i grunden öppet och pluralistiskt samhälle med språklig och kulturell mångfald, även om spåren från diktaturåren och det föregående inbördeskriget i viss mån fortfarande lever kvar i samhällsdebatten.

Det spanska rättsväsendet är i huvudsak välfungerande och oberoende, men kritik har riktats mot långa handläggningstider, vissa brister vad gäller antikorruptionsarbetet samt ökad politisering.

Grundlagen stipulerar yttrande-, press- och informationsfrihet, samt förenings- och mötesfrihet, vilket generellt sett respekteras av myndigheterna. Incidenter med fysiskt våld från både polis och demonstranter, inklusive mot journalister, har dock rapporterats – särskilt i relation till Katalonienkonflikten, men även i samband med demonstrationer till stöd för det högernationalistiska partiet VOX. Pressfriheten utmanas vidare av aggressiv retorik mot medier från såväl högerpopulistiska- som vänsterpopulistiska partier. Det civila samhället kan i allmänhet verka fritt.

Kvinnors politiska deltagande har ökats under senare år och det rättsliga ramverket för att främja jämställdhet och motverka könsbaserat våld är väl utbyggt, även om vissa utmaningar kvarstår när det gäller genomförandet. Hbtqi-personer har samma rättigheter som heterosexuella i fråga om exempelvis äktenskap, adoption, arv och socialt skydd.

Levnadsstandarden i Spanien är generellt sett god, även det finns regionala skillnader. Fackliga rättigheter respekteras i allmänhet. Det spanska sjukvårdssystemet är väl utbyggt och tillgängligt, och medellivslängden bland den högsta i världen.

Spanien har ett lagstadgat mottagningssystem för flyktingar och en fungerande asylprocedur, men handläggningstiderna har sedan flera år tillbaka varit långa, ofta över ett år. Spanien har kritiserats för summarisk deportering av migranter till Marocko från exklaverna Melilla och Ceuta, men i februari 2020 förkunnade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att landets myndigheter får fortsätta att deportera migranter från Marocko som olagligt försöker korsa gränsen.

På grund av covid-19-virusets snabba spridning i Spanien utlyste regeringen den 14 mars 2020 ett nationellt nödläge som begränsade rörligheten betydligt för landets invånare. När rörelserestriktionerna var som hårdast ålades befolkningen med utegångsförbud förutom då särskilda skäl förelåg.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...