Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Japan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Japan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Japan är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Mänskliga rättigheter respekteras i hög utsträckning.

Rättsstatens principer upprätthålls väl. Domstolsväsendet är oberoende och välfungerande. Pressfriheten i landet har försämrats under det senaste årtiondet på grund av lagstiftning som lett till ökad självcensur inom journalistkåren.

Japan tillämpar dödsstraff. Efter två år utan avrättningar hängdes tre dödsdömda fångar i december 2021. Behandlingen av dödsdömda har kritiserats av bland annat FN:s kommitté mot tortyr. Kommittén har också riktat kritik mot Japans så kallade ersättningsfängelser, där misstänkta kan hållas häktade under lång tid i väntan på åtal. Även förhållandena i fängelser och förvar och polisens tillvägagångssätt under förhör har kritiserats.

Japan är ett ekonomiskt välmående land och levnadsstandarden är överlag hög. Utbildning och sjukvård är tillgängliga för alla och håller god kvalitet. Inkomstskillnaderna och den relativa fattigdomen har dock ökat under det senaste årtiondet.

Det japanska samhället präglas av patriarkala och könsstereotypa attityder som förblir ett hinder för jämställdhet. Diskriminering av kvinnor och sexuella trakasserier är vanligt förekommande, inte minst på arbetsmarknaden. Löneskillnaderna är stora och kvinnor är underrepresenterade i det politiska och offentliga livet. Delar av familjerättslagstiftningen diskriminerar mot kvinnor. Abort är tillåtet, men kräver skriftligt tillstånd av den förmodade fadern. Ett socialt stigma bidrar till att få sexualbrott anmäls och ännu färre leder till fällande dom.

Det finns inget förbud mot samkönade sexuella handlingar, men specifik lagstiftning som skyddar hbtqi-personers rättigheter saknas. Samkönade äktenskap är inte tillåtna, men ett växande antal städer tillåter registrering av samkönade partnerskap. Stödet i den allmänna opinionen för hbtqi-personers rättigheter växer stadigt och samtliga politiska partier förutom regeringspartiet LDP stöder samkönade äktenskap.

Flera former av diskriminering är förbjudna enligt lag, men Japan saknar en heltäckande antidiskrimineringslagstiftning.

Rätten till arbete skyddas i grundlagen, liksom rätten att förhandla kollektivt och att strejka. Arbetslösheten är mycket låg, men andelen arbetstagare som saknar fast anställning har stigit till 40 procent. Deltids- och korttidskontrakt innebär ofta betydligt sämre villkor, då många aspekter av japansk välfärd är knutna till en fast anställning.

Japan har ett mycket lågt flyktingmottagande och få asylansökningar beviljas. De långa asylsökningsprocesserna och förhållandena på förvarsanstalter för asylsökande och migranter har kritiserats. Det förekommer rapporter om övertidsarbete, tvångsarbete och övergrepp mot migranter. Social diskriminering av personer som tillhör nationella minoriteter och urfolk förekommer, trots vissa åtgärder, till exempel erkännandet av ainu-folket som ett urfolk 2018. Människohandel förekommer och drabbar särskilt kvinnor från minoritetsgrupper och migranter. Sexhandeln i landet är omfattande och inbegriper även sexuell exploatering av barn.

All kroppslig bestraffning av barn förbjöds 2020.

Japan har under pandemin infört förhållandevis få restriktioner och ingen nedstängning av samhället har genomförts. Inreserestriktioner har däremot infört i syfte att minska smittspridningen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Om UD:s rapporter om mänskliga rättigheter

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...