Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i El Salvador

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i El Salvador samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

El Salvador har ett demokratiskt styrelseskick, men det demokratiska utrymmet har under senare år krympt och respekten för de mänskliga rättigheterna försvagats. Enligt konstitutionen är den lagstiftande, verkställande och dömande makten fristående, men på grund av omfattande korruption och straffrihet är rättsväsendet bristfälligt. Flera av de rättsvårdande och demokratiska institutionerna är svaga och politiserade.

Flera principiellt viktiga rättsfall har inititierats efter Högsta domstolens beslut 2016 att brott mot mänskligheten inte omfattas av amnestilagen för brott begågna under den interna väpnade konflikten 1980-1992. Den nya rättspraxisen har inneburit framsteg för övergångsrättvisan i landet.

I presidentvalet 2019, som av internationella valobservatörsmissioner bedömdes vara till övervägande del fritt och rättvist, segrade Nayib Bukele. Han är den första presidenten någonsin som inte tillhör något av de två dominerande partierna.

Mordfrekvensen är i en global jämförelse mycket hög, trots att antalet mord sjunkit de senaste två åren. Även våldsnivåerna är bland de högsta för länder som inte befinner sig i krig. Våldsutövningen är i stor utsträckning kopplad till kriminella ungdomsgäng, så kallade maras, och de statliga säkerhetsstyrkornas tillvägagångssätt för att motverka dem.

Starka patriarkala strukturer begränsar kvinnors och flickors möjlighet till åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Antalet mord på kvinnor är bland de högsta i Latinamerika. Det totala abortförbudet har lett till att kvinnor som genomfört abort eller fått missfall har dömts till långa fängelsestraff. Personer som verkar för kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter, och avkriminalisering av abort, är i hög grad utsatta för attacker, hot och trakasserier.

Fackliga rättigheter erkänns men är begränsade till offentliganställda. Fackligt engagerade arbetstagare riskerar att utsättas för repressalier från arbetsgivare. Majoriteten av arbetskraften innehar informella anställningar med osäkra arbetsvilkor.

Yttrande- och pressfrihet föreskrivs i konstitutionen, men rättigheterna begränsas av ekonomiska och politiska påtryckningar. Ägarskapet inom mediasektorn är koncentrerat till ett fåtal ägare med nära band till de politiska partierna.

Utmaningar finns också bland annat vad gäller situationen i landets fängelser, de försämrade möjligheterna för civilsamhällesorganisationer att verka, våld och hot mot människorättsförsvarare, journalister och hbtqi-personer samt situationen för urfolk. Migrationen från El Salvador är betydande.

Med anledning av coronapandemin införde regeringen utegångsförbud mellan den 21 mars och den 14 juni 2020. Fler än 16 000 personer som inte efterlevde restriktionerna fördes till interneringscentra. Ombudsmannen för mänskliga rättigheter rapporterade om över 1 600 anmälningar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna under utegångsförbudet. I samband med pandemin beräknas barnarbetet har ökat, liksom mäns våld mot kvinnor.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.