Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kroatien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kroatien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kroatien är en parlamentarisk demokrati med fria val och ett pluralistiskt partisystem. Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, och rättsstatens principer är överlag god.

Inte minst inför EU-inträdet 2013 genomfördes omfattade rättsstatsreformer och ett institutionellt ramverk och modern lagstiftning i syfte att skydda de mänskliga rättigheterna infördes. Sedan EU-inträdet har dock utvecklingen stagnerat och det finns brister i genomförandet av den ambitiösa lagstiftningen.

Det kroatiska rättssystemet präglas av utdragna och ineffektiva processer och åtnjuter lågt förtroende hos såväl allmänhet som näringsliv. Korruption förekommer inom såväl statlig som lokal förvaltning. Enligt en EU-undersökning från 2020 anser fler än hälften av kroaterna att de personligen påverkas av korruption i sin vardag.

Det formella skyddet för personer som tillhör Kroatiens nationella minoriteter är relativt gott, med lagstadgad representation i valda församlingar och adekvat lagstiftning. I praktiken har dock personer som tillhör den serbiska och den romska minoriten, ofta sämre tillgång till utbildning, arbete, hälsovård och bostäder än majoritetsbefolkningen.

Sedan 2016 har Kroatien fått skarp kritik av bland annat FN, Europarådet och flera människorättsorganisationer för kränkande behandling och så kallade push-backs av migranter och flyktingar, i synnerhet vid gränsen till Bosnien och Hercegovina.

Det förekommer att journalister, i synnerhet de som tar upp korruption eller krigsförbrytelser, utsätts för hot eller våld. Regeringen kritiseras av Reportrar utan gränser för otillbörlig styrning av public service.

Trots lagstöd är tillgången till sexuella och reproduktiva rättigheter, i synnerhet abort, begränsad i praktiken och ifrågasatt på politisk nivå. Under 2019 och 2020 stärktes lagstiftningen mot våldtäkt och våld i nära relationer, vilket medförde att antalet anmälningar mer än fördubblades. Även lagstiftningen mot övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn stärktes.

Samkönade äktenskap är inte tillåtna. Nyligen har dock domstolar utfärdat domar som stärker möjligheterna för samkönade par att bli fosterföräldrar till barn.

Anställningsskydd, medbestämmande och arbetsvillkor är tydligt reglerade och Kroatien har en lång tradition av att fackföreningar och branschorganisationer verkar utan begränsningar.

Samhällsnedstängningen under coronapandemin, i synnerhet under våren 2020, och den kraftigt minskade turistströmmen 2020-2021 har inneburit en inkomstsänkning för många kroater. Rörelsefriheten och demonstrationsfriheten har periodvis begränsats, och våld i nära relationer befaras ha ökat kraftigt. Distansundervisning har inneburit utmaningar, i synnerhet för barn i låginkomstfamiljer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...