Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Vietnam

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Vietnam samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Vietnam är en kommunistisk enpartistat. Respekten för de mänskliga rättigheterna uppvisar allvarliga brister. Människorättsförsvarare, journalister och andra medieaktörer grips och döms regelmässigt på godtyckliga grunder. Trenden på senare år är att antalet frihetsberövanden ökar och utdömda fängelsedomar för brott mot nationell säkerhet blir längre. Definitionen av brott mot nationell säkerhet är vag och brottsrubriceringen används för att inskränka mötes- och yttrandefriheten.

Media är statskontrollerad och självcensur är vanligt förekommande. Internetanvändningen är utbredd men nätet kontrolleras och filtreras med stöd i lag. Trots detta deltar allt fler personer i samhällsdebatten och uttrycker sina åsikter, inte minst genom sociala medier. Sociala frågor, och andra frågor som bedöms som mindre politiska, kan generellt diskuteras mer öppet. Övervakning och kontroll av civilsamhället sker systematiskt.

Rättegångar lever inte upp till internationell standard. Häktningstiderna är ofta långa och kan i känsliga fall, såsom för brott mot nationell säkerhet, vara på obestämd tid. Domstolarna står under kommunistpartiets inflytande och allmänhetens förtroende för rättsväsendet är lågt. Dödsstraff tillämpas. Enligt trovärdiga vittnesmål förekommer tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling i polisförvar, fängelser och drogrehabiliteringscenter. Korruption är ett
utbrett problem i alla delar av samhället, även om insatser görs för att stävja problemen.

Kvinnors och barns möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter förbättras successivt. Jämställdhetsfrågor debatteras såväl i media som på myndighetsnivå. Många problem kvarstår, som sexuell exploatering av barn, människohandel i sexuellt exploateringssyfte, våld mot kvinnor i nära relationer och en kraftig underrepresentation av kvinnor inom det politiska ledarskapet på alla nivåer. Effekterna av covid-19 pandemin har drabbat kvinnor och flickor oproportionerligt hårt. Situationen för hbtqi-personer har förbättrats på senare år och ny lagstiftning förbereds för att stärka transpersoners rättigheter.

Steg tas för att förbättra villkoren på arbetsmarknaden. En stärkt arbetslagstiftning trädde i kraft 2021 och Vietnam har åtagit sig att ratificera ILO:s konvention nummer 87 om föreningsfrihet senast 2023.

Vietnams starka ekonomiska tillväxt har medfört en kraftig minskning av antalet personer som lever i fattigdom. De socioekonomiska klyftorna är dock stora, och växande. Levnadsstandarden varierar kraftigt, inte minst mellan stad och landsbygd. Det finns fortsatt betydande skillnader i avseende exempelvis hälsa, utbildning, sysselsättning och levnadsstandard mellan personer som tillhör etniska minoriteter och den övriga befolkningen. Även personer med funktionsnedsättning löper dubbelt så hög risk som andra att drabbas av fattigdom och har svårare att få tillgång till sjukvård, utbildning och arbete.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.