Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Vietnam

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Vietnam samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Vietnam är en kommunistisk enpartistat. Det senaste valet ägde rum i maj 2016 och betecknades av internationella bedömare som varken fritt eller rättvist. Respekten för de mänskliga rättigheterna har allvarliga brister. Vietnam har under lång tid varit föremål för stark internationell kritik för förtryck av oliktänkande. Efter partikongressen 2016 har en våg av flera uppmärksammade gripanden och fällande domar mot människorättsförsvarare, aktivister och bloggare inträffat, vilka anklagats för brott mot nationell säkerhet. Detta har fortsatt och intensifierats. Aktivister och människorättsförsvarare har även fortsatt hindrats från att träffa utländska representanter och att resa utomlands.

Situationen för yttrandefrihet är särskilt problematisk. Media är statskontrollerad och självcensur på grund av rädsla för repressalier är vanligt förekommande. Internet har stort genomslag i hela landet men nätet kontrolleras och filtreras med stöd i lag. Regeringen slår ner hårt mot uttryck för oliktänkande. Trots detta tycks den reella situationen för debattklimatet ha förbättrats genom att allt fler personer deltar i samhällsdebatten och uttrycker sina åsikter. Detta beror till stor del på den explosionsartade utvecklingen av internet och användandet av sociala medier. Frågor som rör ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kan diskuteras relativt öppet och situationen för hbtq-personer har förbättrats. Utrymmet för individer och organisationer att arbeta med politiska rättigheter, såsom yttrandefrihet och demokratifrågor där kommunistpartiets ställning och dominans ifrågasätts, är fortsatt mycket begränsat.

Definitionen av brott mot nationell säkerhet inkluderar såväl terrorism och andra våldsbrott som utövande av fredliga former av åsiktsfrihet som demonstrationer, aktivism på internet eller utövandet av religiösa aktiviteter. Dessa bestämmelser används regelmässigt för att gripa och döma människorättsförsvarare i Vietnam.

Mötes- och föreningsfriheten är starkt reglerad. Icke-registrerade civilsamhällesorganisationer och oppositionell verksamhet är förbjudna, liksom oberoende fackföreningar. Övervakning och begränsningar av offentliga sammankomster och protester fortsätter alltjämt. Mötesfriheten respekteras i större utsträckning beträffande icke-politiska samlingar.

Rättsväsendet står under kommunistpartiets inflytande och präglas av godtycke och bristande kapacitet. Korruptionen är utbredd på alla nivåer, även om ansträngningar gjorts för att komma till rätta med problemen, bland annat genom ökad mediepublicitet och hårda straff. Dödsstraffet tillämpas och uppgifter visar att Vietnam under de senaste tre åren avrättat 429 personer, vilket placerar Vietnam bland de fem länder i världen med flest antal avrättningar.

Vietnam har på några decennier gått från att vara ett av världens fattigaste länder till att vara ett lägre medelinkomstland, vilket generellt lett till en snabbt ökande levnadsstandard för stora delar av befolkningen. Kvinnors och barns mänskliga rättigheter förbättras kontinuerligt, trots att många problem, såsom våld mot kvinnor, kvarstår. De socioekonomiska klyftorna växer och etniska minoriteter och personer på landsbygden fortsätter att i särskilt hög grad inte kunna åtnjuta sina ekonomiska och sociala rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.