Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Azerbajdzjan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Azerbajdzjan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Azerbajdzjan fortsätter att uppvisa allvarliga brister vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, bland annat beträffande rättsstatens principer, yttrandefrihet, pressfrihet, valgenomförande, situationen för fängslade, fackliga rättigheter samt rättigheter för kvinnor och hbtq-personer.

Även om författningen föreskriver fria och rättvisa val har inga allmänna val i Azerbajdzjan levt upp till de krav som ställs av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR). Medborgarna saknar i praktiken möjlighet att påverka regeringens sammansättning då samtliga ministrar tillsätts av presidenten.

Azerbajdzjan är enligt författningen en sekulär stat, samtidigt som en övervägande del av befolkningen bekänner sig till islam. Lagstiftningen lyfter fram tolerans för olika religioner och trosriktningar samtidigt som samfundens verksamheter noga observeras och regleras.

Kampen mot religiös radikalism och främmande staters inblandning anges som skäl för hårdare regler för civilsamhällesorganisationer. Restriktiv lagstiftning introducerad 2014 har lett till att i stort sett all deras finansiering från utländska givare upphört. Flertalet utländska organisationer som bedrivit samarbete med de lokala partnerna har lämnat Azerbajdzjan.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.