Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordkorea

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Nordkorea samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Demokratiska folkrepubliken Korea (hädanefter Nordkorea) styrs av en repressiv politisk och militär regim som begår grova, omfattande och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Denna allvarliga situation har varat i flera årtionden.

Nordkoreas politiska system medger inga reella möjligheter för medborgarna att delta i eller påverka offentligt beslutsfattande. Parlamentsval hålls vart femte år, men är varken fria eller rättvisa. Beslutsfattandet är koncentrerat till det koreanska arbetarpartiet. Någon politisk opposition finns inte.

Nordkorea tillämpar ett system av politiska klasshierarkier, kallat Songbun, där befolkningen delas in efter förmodad lojalitet med regimen. Songbun påverkar enskildas möjligheter till utbildning, arbete och val av bostadsort. Samtidigt har klasshierarkierna påverkats av den omfattande korruption som alltmer genomsyrar samhället. Såväl Songbun som förmågan att betala mutor påverkar numera många aspekter av den enskildes liv och möjligheter.

Enligt flertaliga och samstämmiga uppgifter utsätts politiskt oliktänkande och andra personer som regimen finner misshagliga för omfattande människorättskränkningar. Politiska fångläger hyser enligt vissa uppskattningar upp emot 120 000 personer. Enligt vittnesmål förekommer misshandel, tortyr, våldtäkt, tvångsaborter och utomrättsliga avrättningar i dessa läger.

Rättsväsendet är inte oberoende. Dess överordnade syfte är att tjäna regimen, snarare än att upprätthålla rättssäkerheten. Kollektiva bestraffningar av hela familjer förekommer. Dödsstraff utdöms och verkställs.

Statens kontroll av media och information är nästintill total. Straffen för konsumtion av utländsk media har skärpts under 2021. Användandet av mobiltelefoner har ökat betydligt, men åtkomsten till internet förblir begränsad till en mycket liten krets.

Kvinnor har en underordnad roll i Nordkoreas patriarkala samhälle och innehar endast undantagsvis högre positioner. Kvinnor utgör samtidigt en betydande del av arbetskraften inom den otillåtna men tolererade marknads- och detaljhandel som vuxit fram under det senaste årtiondet.

Livsmedelsförsörjningen har varit problematisk i flera årtionden och kronisk undernäring förblir ett problem för personer som tillhör utsatta grupper. Skillnaden i levnadsstandard mellan huvudstaden och resten av landet, framför allt landsbygden, är betydande.

Nordkorea har vidtagit omfattande smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Landets gränser stängdes helt i januari 2020. Även inom landet har rörelsefriheten kraftigt begränsats. För befolkningen som helhet har detta medfört att den ekonomiska och humanitära situationen förvärrats ytterligare. Förekomsten av tvångsarbete har ökat i takt med att den ekonomiska tillväxten avstannat under 2020 och 2021.

Den statliga kontrollen gör det svårt för utomstående att bedöma situationen i Nordkorea. Till följd av de stränga smittskyddsåtgärderna mot covid-19 har färre flyktingar kunnat lämna Nordkorea. Det finns därför färre vittnesmål om förhållanden i landet under de senaste två åren. Även om dataunderlaget krympt finns inga tecken på väsentliga förbättringar av situationen för det mänskliga rättigheterna.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.