Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordkorea

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Nordkorea samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Demokratiska folkrepubliken Korea (hädanefter Nordkorea) styrs av en repressiv politisk och militär regim som begår grova, omfattande och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Denna allvarliga situation har varat i flera årtionden.

Nordkoreas politiska system medger inga reella möjligheter för medborgarna att delta i eller påverka offentligt beslutsfattande. Parlamentsval hålls vart femte år, men dessa är varken fria eller rättvisa. Beslutsfattandet är koncentrerat till det Koreanska arbetarpartiet. Någon politisk opposition finns inte.

Nordkorea tillämpar ett system av politiska klasshierarkier, kallat Songbun, där befolkningen delas in efter förmodad lojalitet med regimen. Detta påverkar såväl medborgares utbildningsmöjligheter som tillträde till rättsväsendet.

Enligt flertaliga och samstämmiga uppgifter utsätts politiskt oliktänkande och andra personer som regimen finner misshagliga för övergrepp. Nordkoreas politiska fångläger hyser enligt vissa uppskattningar så många som 120 000 fångar. Enligt offer och vittnen förekommer misshandel, tortyr, våldtäkt, tvångsabort och avrättningar i dessa läger.

Rättsväsendet är inte oberoende och det används för att skydda regimen, snarare än för att skydda individen mot staten. Kollektiv bestraffning av en dömd persons familj förekommer. Dödsstraff utdöms och verkställs kontinuerligt, enligt vissa uppgifter offentligt.

Statens kontroll av media och information är näst intill total och det finns inga indikationer på förbättringar i fråga om yttrande- och pressfrihet. Användningen av mobiltelefoner har ökat betydligt, men åtkomsten till internet förblir begränsad till en mycket liten krets.

Regimen har i flera uttalanden under det senaste året särskilt betonat ekonomisk utveckling. Vissa reformer har börjat få effekt, bland annat syns fler privata handelsbodar. För befolkningen i stort har den ekonomiska och humanitära situationen emellertid snarare försämrats under 2018.

Officiellt råder full sysselsättning. Utöver ordinarie arbete mobiliseras medborgarna med tvång till återkommande politiska studier och fysiskt arbete.

Kvinnor har en underordnad roll i Nordkoreas patriarkala samhälle och innehar endast undantagsvis högre positioner. Kvinnor utgör emellertid en betydande del av arbetskraften inom den marknads- och detaljhandel samt servicesektor som håller på att växa fram.

FN:s råd för mänskliga rättigheter upprättade 2013 en undersökningskommission för Nordkorea, vilken året därefter rapporterade om omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, vissa så grova att de kan betecknas som brott mot mänskligheten. Nordkorea samarbetade inte med kommissionen och den släpptes inte in i landet. Kommissionens slutsatser bedöms i huvudsak fortfarande vara giltiga.

Rättigheterna och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning har gradvis förbättrats de senaste åren, men bristen på hjälpmedel och tillgänglighet hindrar likväl dessa personer från att fullt ut delta i samhället.

Den statliga kontrollen över medborgare och information gör det svårt för utomstående att tillförlitligt bedöma och rapportera om förhållanden i Nordkorea. Vidare är det svårt för utlänningar att komma i kontakt med nordkoreanska medborgare i landet. Denna rapport grundas därför till stor del på andra- och tredjehandsuppgifter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.