Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordkorea

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Nordkorea samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Demokratiska folkrepubliken Korea (hädanefter Nordkorea) har en repressiv politisk regim som begår grova, omfattande och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 2013 upprättade FN:s råd för mänskliga rättigheter en undersökningskommission (COI) för Nordkorea som 2014 rapporterade om omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, varav vissa så grova att de kan betecknas som brott mot mänskligheten. Nordkorea samarbetade inte med kommissionen och den släpptes inte in i landet.

Det politiska systemet medger inga möjligheter för medborgarna att delta i eller påverka den politiska beslutsprocessen. Parlamentsval hålls var femte år men betraktas av omvärlden vara varken fria eller rättvisa. Den dominerande politiska kraften är det Koreanska arbetarpartiet och någon politisk opposition i normal bemärkelse förekommer inte.

Enligt omfattande och samstämmiga uppgifter utsätts politiskt oliktänkande och andra för övergrepp. Ett utbyggt system av politiska fångläger uppskattas hysa 80 000 till 120 000 fångar. Enligt vittnen och offer förekommer i dessa läger misshandel, tortyr, våldtäkt, tvångsabort, svält och avrättningar. COI uppskattade att flera hundra tusen fångar dött i de politiska fånglägren under de senaste 50 åren.

Rättsväsendet är i praktiken inte oberoende och flera av dess funktioner används för att skydda systemet mot individen, snarare än för att skydda individen mot staten. Det förekommer att rättegång inte hålls utan att straff fastställs direkt av säkerhetsministeriet. Kollektiv bestraffning av en dömd persons familj tillämpas regelbundet. Dödsstraff förekommer och verkställs kontinuerligt och ibland offentligt.

Statens kontroll av media och information är näst intill total och det finns inga indikationer på förbättringar i fråga om yttrande- och pressfrihet. Användningen av mobiltelefoner har ökat men åtkomsten till internet förblir begränsad till en ytterst liten krets inom elitens högsta skick.

Officiellt råder full sysselsättning. Utöver ordinarie arbete mobiliseras medborgarna tvångsmässigt till politiska studier och manuellt arbete i syfte att kontrollera befolkningen och upprätthålla landets ekonomi. Arbetsförhållandena i fånglägren är svåra och farliga.

Kvinnor spelar en underordnad roll i det nordkoreanska patriarkala samhället och innehar endast undantagsvis högre positioner. Kvinnor dominerar dock de marknadsliknande aktiviteter som äger rum.

Rättigheterna och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning har gradvis förbättrats de senaste cirka fem åren, men bristen på hjälpmedel och tillgänglighet hindrar likväl att dessa personer integreras i samhället.

Statsmaktens strikta kontroll över medborgarna och över all information gör det mycket svårt för utomstående att såväl tillförlitligt bedöma som rapportera om förhållandena i Nordkorea. Vidare är det svårt för utlänningar att komma i kontakt med nordkoreanska medborgare i landet och att själva bedöma förhållanden utanför huvudstaden. Denna rapport grundas därför till stor del på andra- och tredjehandsuppgifter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.