Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Österrike

Publicerad Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Österrike samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Österrike är en demokratisk rättsstat och situationen för de mänskliga rättigheterna är god. Grundlagen säkerställer en självständig rättsskipning och oberoende kontrollfunktioner är väl utvecklade, främst genom landets ombudsmannafunktion.

Förekomsten av korruption är i internationell jämförelse låg. Ett antal större korruptionsfall har dock uppmärksammats de senaste åren. Regeringen har kritiserats för det försenade arbetet med en informationsfrihetslag och för brister i allmänhetens tillgång till bland annat offentliga handlingar.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad och mediefriheten respekteras generellt av den verkställande makten. Samtidigt har exempelvis Reportrar utan gränser noterat förekomst av politiskt tryck mot oberoende och kritisk mediebevakning. Hot och hat på internet utgör ett allt större problem och har inte sällan rasistiskt, antisemitiskt eller islamofobiskt innehåll.

Utmaningar finns även inom exempelvis områdena rättssäkerhet för asylsökande samt förekomst och rättslig prövning av polisvåld.

Mäns våld mot kvinnor är alltjämt ett särskilt uppmärksammat problem, som också har ökat i omfattning under de senaste åren, inte minst under coronapandemin. Kvinnors situation på arbetsmarknaden är sämre än mäns. De arbetar oftare deltid, i låglönejobb och är underrepresenterade i beslutsfattande positioner i samhället.

Respekten för fackliga rättigheter är god. Nästan alla arbetstagare omfattas av kollektivavtal och omkring en tredjedel är fackföreningsanslutna.

Migration och flyktingmottagande är en varaktigt aktuell politisk fråga där regeringens ambitioner att minska inflödet till landet har ett stabilt väljarstöd. Flyktingars rättigheter är generellt väl tillgodosedda, men samtidigt ett område som fortfarande är föremål för en polariserad samhällsdebatt. Regeringens politik på asyl- och migrationsområdet får alltjämt hård kritik från människorättsorganisationer.

Förbud råder mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Samkönade äktenskap är tillåtna och 2020 infördes för en tredje könskategori i officiella dokument och register för intersex-personer. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning är reglerade i lag, men diskriminering och särbehandling förekommer på exempelvis arbetsmarknaden. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa efterlevs generellt mycket väl.

Den pågående coronapandemin har synliggjort och i vissa fall också förstärkt befintliga ojämlikheter i samhället. De omfattande smittspridningsreducerande åtgärderna har begränsat vissa medborgerliga fri- och rättigheter, och i flera fall också förvärrat situationen för redan utsatta grupper i samhället. Regeringen har lagt stora resurser på olika ekonomiska stödprogram.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...