Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Portugal

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Portugal samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Portugal är en demokratisk republik med maktdelning mellan presidenten, regeringen, parlamentet och domstolarna. Situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är god.

Portugal är en rättsstat med ett fungerande och oberoende rättsväsende, men med utmaningar som bristande effektivitet och långa handläggningstider. Korruption är fortsatt ett problem, även om viss lagstiftning finns på plats. Regeringen har utarbetat en nationell strategi mot korruption 2020–24, vilket tidigare saknats.

Våldsanvändning av polisen och inom kriminalvården är ett problem som har uppmärksammats av både FN och Europarådet. Särskilt utsatta är personer med migrantbakgrund och personer som tillhör minoritetsgrupper.

Mediefriheten är stark. År 2021 intog Portugal plats nio av 180 granskade stater i Reportrar utan gränsers index för pressfriheten i världen. Portugal har under flera år förbättrat sin placering.

Alla som är bosatta i Portugal omfattas av det nationella sjukvårdssystemet. Under pandemin beslutade regeringen att även personer med pågående uppehållstillståndsärenden skulle ha rätt till såväl sjukvård som vaccination mot covid-19.

Kvinnors representation i politiken och på andra ledande befattningar har ökat de senaste åren. Våld i hemmet, som till största delen drabbar kvinnor, är ett uppmärksammat problem som ökat under coronapandemin. De senaste åren har flera lagändringar genomförts för att stärka hbtqi-personers rättigheter. Arbetsrätten i Portugal ger arbetstagare ett relativt starkt skydd.

Skolplikt råder för alla barn i åldrarna 6–18 år. Undervisningen är kostnadsfri, och sedan 2019 gäller detta även läromedel. Distansundervisningen som infördes under pandemin innebar svårigheter för många barn, på grund av bristande tillgång till dator eller internet hemma.

Under coronapandemin har regeringen periodvis infört restriktioner i rörelsefriheten, såsom utegångsförbud och förbud mot att röra sig mellan kommuner.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...