Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Afghanistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021 står Afghanistan inför en djup och mångfacetterad kris. Situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket allvarlig. En fungerande rättsstat saknas, liksom demokratiska institutioner och grundläggande samhällsstrukturer. Förekomsten av omfattande övergrepp och kränkningar, rekordstora humanitära behov och en kollapsad ekonomi bidrar till den allvarliga situationen.

Yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten och inte minst kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter har tydligt försämrats sedan talibanernas maktövertagande. Kvinnor och flickor har uteslutits från stora delar av samhället, inklusive från politik, arbete och utbildning. Kvinnors rörelsefrihet har kraftigt inskränkts.

Talibanernas självutnämnda de facto-regering har suspenderat grundlagen och stora delar av rättssystemet. De demokratiska institutionerna har till stor del nedmonterats. Den de facto-regering som bildats inkluderar inga kvinnor eller personer som tillhör minoriteter.

Människorättsförsvarare och journalister hotas, trakasseras, frihetsberövas och dödas. Det tidigare vitala medielandskapet har nästan helt försvunnit och tillgången till information är ytterst begränsad. Kvinnliga journalister har drabbats särskilt hårt. Det civila samhällets utrymme har begränsats radikalt och i en allt snabbare takt.

Säkerhetsläget har förbättrats i och med att den väpnade konflikten till stor del upphört, vilket inneburit färre civila offer och ett ökat humanitärt tillträde. Den utlovade amnestin för personer som arbetat för den tidigare regeringen och dess säkerhetsstyrkor har dock inte respekterats.

Barnets rättigheter är sedan länge kraftigt åsidosatta och situationen har förvärrats i och med den försämrade tillgången till mat, hälsovård och utbildning. Barnarbete och barnäktenskap bedöms ha blivit vanligare i krisens spår. Den redan svåra situationen för hbtqi-personer har förvärrats.

Arbetslösheten fortsätter att öka. Den ekonomiska krisen, inklusive bank- och likviditetskrisen, bidrar till att förvärra en redan mycket svår humanitär situation. Drygt halva befolkningen beräknas vara i behov av livräddande humanitärt stöd.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.