Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Uzbekistan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Uzbekistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är starkt bristfällig i Uzbekistan, men de senaste åren märks förbättringar inom flera områden. Sedan Sjavkat Mirzijojev valdes till president i december 2016 har ett omfattande reform- och moderniseringsarbete inletts som rör praktiskt taget alla samhällsområden, inklusive hela rättskedjan, polisen, domstols- och åklagarväsendena. Uzbekistan har också utökat sitt samarbete med det internationella samfundet och har välkomnat internationellt stöd, erfarenheter och granskning.

Parlamentsvalen i december 2019 genomfördes under förbättrad lagstiftning, förbättrade tekniska förberedelser och med större tolerans för självständiga röster än vid tidigare val. De kunde dock inte fullt ut betecknas som fria och pluralistiska.

De allvarligaste kränkningarna och övergreppen av de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan inkluderar fysiska och psykiska våldshandlingar utförda av säkerhetsstyrkorna, godtyckliga frihetsberövanden, begränsningar av yttrandefriheten, pressfriheten, mötesfriheten samt religions- och övertygelsefriheten. Civilsamhällets arbete, särskilt det som utförs av människorättsförsvarare, försvåras och förhindras av statlig kontroll, även om vissa förbättringar har skett. En lag mot våld i hemmet och en lag om jämställdhet har antagits i syfte att säkerställa lika rättigheter för män och kvinnor. Sexuella relationer mellan män är straffbart och hbtq-personer diskrimineras. Straffriheten är utbredd, men antalet åtal mot statstjänstemän på korruptionsgrunder har ökat. Ombudsmannen för mänskliga rättigheter har stärkt sin roll, men förblir underbemannad och underfinansierad.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.