Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kanada

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kanada samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kanada är en välfungerande demokrati och rättsstat med starka juridiska, politiska och sociala strukturer som upprätthåller respekten för de mänskliga rättigheterna. Kanadas konstitution innehåller en rättighets- och frihetsstadga till skydd för de mänskliga rättigheterna och det finns möjlighet att kräva skadestånd för kränkning av dessa. Landet har också ett mycket starkt engagemang för mänskliga rättigheter internationellt, ofta med fokus på kvinnors och flickors samt urfolks åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Det finns flera stora utmaningar vad gäller de kanadensiska urfolkens åtnjutande av politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Arbetslöshet, missbruk och brottslighet förekommer i större utsträckning hos urfolk än hos resten av befolkningen. Kvinnor från urfolken är särskilt utsatta för våld i nära relationer. Urfolkens tillgång till bland annat barnomsorg, utbildning, rent vatten och boende är bristfällig. Regeringen har lovat att under mandatperioden vidta åtgärder för att nationellt genomföra FN:s urfolksdeklaration (Declaration on Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP) och lovat att minska skillnaderna vad gäller levnadsvillkor. Enligt människorättsorganisationer har regeringen lagt en god grund för förändringsarbetet, men organisationerna har också framfört kritik för att arbetet går för långsamt. Konflikter mellan urfolk och federala regeringen och provinsregeringarna kring urfolkens landrättigheter är vanligt förekommande vid större infrastrukturprojekt.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.