Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Australien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Australien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Australien är en väl utvecklad federal demokrati och rättsstat. Skyddet för de mänskliga rättigheterna är gott. Samhällsklimatet är öppet, med oberoende medier och stark yttrandefrihet.

Rättsstatens principer upprätthålls väl. Domstolsväsendet är oberoende och välfungerande. Rättshjälp garanteras.

Civilsamhället är livaktigt och oberoende organisationer kan fritt bedriva verksamhet i landet.

Australien är ett ekonomiskt välmående land och levnadsstandarden är överlag hög. Utbildning och sjukvård är tillgängliga för alla och håller god kvalitet. Landet har en väl fungerande korruptionslagstiftning.

Sedan 2013 bedriver Australien insatsen Operation Sovereign Borders som syftar till att minska antalet personer som irreguljärt och utan giltig visering tar sig till Australien för att söka asyl samt till att bekämpa människosmuggling. Programmet har kritiserats av FN:s flyktingorgan och människorättsorganisationer för att inte fullt ut respektera flyktingars och migranters rättigheter. En del av kritiken handlar om att det inte finns några bortre tidsgränser för hur länge personer kan hållas i förvar, vilket är särskilt problematiskt när det gäller minderåriga.

Australiens urfolk har genom historien varit utsatta för omfattande diskriminering och deras rättigheter har varit kringskurna. Trots att diskriminering på grund av etnicitet och ursprung idag är förbjuden och trots att en rad åtgärder vidtagits, föreligger fortfarande betydande skillnader avseende exempelvis hälsa, utbildning, sysselsättning och levnadsstandard jämfört med den övriga befolkningen. Personer som tillhör urfolk är kraftigt överrepresenterade i landets fängelser, vilket de senaste åren blivit föremål för debatt.

Våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld, är ett problem som uppmärksammas alltmer. Kvinnor som tillhör urfolk är överrepresenterade bland de som utsätts. Abort är sedan 2021 avkriminaliserat i alla delstater.

Australien har fått kritik för att barn kan hållas straffrättsligt ansvariga och dömas till fängelse redan från tio års ålder. Reformer pågår för att höja straffbarhetsåldern till tolv år. Vissa former av aga är fortsatt tillåtna.

Diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är förbjuden. Samkönade äktenskap är tillåtna och samkönade vårdnadshavare har samma rättigheter som andra vad gäller exempelvis familjerätt och socialförsäkringsfrågor. Tvångssterilisering av personer med funktionsnedsättning är fortsatt lagligt under vissa omständigheter.

Australien har ratificerat flertalet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner. Australien har en reglerad federal minimilön. Arbetstagare har rätt att organisera sig fackligt.

Regeringen har under covid-19-pandemin vidtagit en rad åtgärder för att stoppa och minska smittspridningen. Smittskyddsåtgärderna har under perioder kringskurit människors rörelsefrihet och vardagsliv. Bland annat har medborgare förvägrats utresa ur landet och karantänssystemet har inneburit svårigheter för australiska medborgare som velat återvända till Australien från utlandet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Om UD:s rapporter om mänskliga rättigheter

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...