Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Australien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Australien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Australien är en välutvecklad och stabil demokrati med en stark rättsstat. Ett oberoende federalt domstolsväsende garanteras i författningen. Respekten för rättsstatens principer är generellt sett god i Australien. Samhällsklimatet är öppet, med oberoende medier och stark yttrandefrihet. Mänskliga rättigheter respekteras i hög grad och organisationer för mänskliga rättigheter kan bedriva verksamhet i landet utan begränsningar.

Australien är ett ekonomiskt välmående land. I allmänhet lever befolkningen materiellt sett väl. Utbildningen håller överlag god standard. Landet har en väl fungerande korruptionslagstiftning.

Landets migrationspolitik har fått betydande kritik från UNHCR och från människorättsorganisationer. Kritiken har varit särskilt omfattande avseende förhållandena i de flyktingmottagningscenter som upprättats i Nauru och på ön Manus i Papua Nya Guinea. Kritik har även riktats mot hur Australien behandlar de drygt 30 000 asylsökande som inte omfattas av Refugee and Humanitarian Program.

Australiens urfolk har genom historien varit utsatta för en omfattande diskriminering och deras rättigheter är eftersatta trots en rad vidtagna åtgärder från regeringen. Betydande skillnader föreligger fortsatt jämfört med övriga delar av befolkningen avseende till exempel hälsa, sysselsättning och levnadsstandard. Åtgärder har vidtagits för att minska klyftorna mellan personer med urfolksbakgrund och den övriga befolkningen.

Våld, inklusive sexuellt våld, mot kvinnor förekommer och är en fråga som fått alltmer uppmärksamhet i Australien. Situationen bedöms vara särskilt allvarlig bland urfolk. Regeringen har utarbetat en nationell handlingsplan på området.

Uppmärksamhet har riktats mot att flera institutioner, bland annat katolska kyrkan, under en längre tid misslyckats med att skydda barn från sexuella övergrepp. Missförhållanden har också konstaterats när det gäller situationen för minderåriga i landets fängelser. Barn är straffrättsligt ansvariga från 10 års ålder, vilket har mött kritik från FN och människorättsorganisationer. En översyn av straffrättsåldern inleddes i november 2018.

Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är förbjudet enligt lag. Hbtq-personer kan leva öppet i Australien. I december 2017 antog parlamentet ny lagstiftning som möjliggör samkönade äktenskap. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.