Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Argentina

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Argentina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Argentina är en fungerande demokrati och det institutionella ramverket för de mänskliga rättigheterna har successivt stärkts sedan demokratin återinfördes 1983. Utmaningar föreligger när det gäller rättsväsendets oberoende, fattigdom, urfolks åtnjutande av de mänskliga rättigheterna samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Skillnader i provinsernas tillämpning av den federala lagstiftningen påverkar efterlevnaden av landets åtaganden på flera områden.

Fria och rättvisa val hålls regelbundet med ett högt valdeltagande. I parlamentsvalen 2019 var, enligt lag, för första gången varannan kandidat kvinna. Genom en annan nystiftad lag har insynen i hur politiska partier finansierar sina valkampanjer ökat. Båda lagarna kom till på initiativ av landets starka och fritt verkande civilsamhälle.

Bristande förtroende bland allmänheten för statens institutioner utgör en väsentlig utmaning. Rättsväsendet präglas av politisk inblandning och åtnjuter lågt förtroende. FN:s specialrapportörer har riktat kritik mot rättsväsendets bristande självständighet samt säkerhetstjänstens utbredda användning av olagliga telefonavlyssningar i samband med brottsundersökningar.

Under 2019 ledde den ekonomiska nedgången och hög inflation till ökad fattigdom. Utvecklingen har bidragit till ett mer polariserat samhällsklimat med strejker och protester. I samband med dem har civilsamhällesorganisationer framfört kritik mot polisens våldsanvändning som de anger särskilt har riktats mot organisationer som försvarar urfolkens åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Fackföreningsrörelsen har en stark politisk och ekonomisk ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt bedömer Internationella fackliga samorganisationen att systematiska övergrepp av de fackliga rättigheterna förekommer, bland annat genom att fackföreningar kan nekas registering.

Våld och diskriminering mot hbtq-personer förekommer och en av FN:s oberoende experter har särskilt uppmärksammat våldet mot transkvinnor. Den juridiska processen för att byta kön är okomplicerad och myndighetsbeslut har fattats om att hormonbehandling ska erbjudas kostnadsfritt vid könsbekräftande operationer.


Våld riktat mot kvinnor och flickor utgör fortsatt ett problem för hela samhället, samtidigt uppmärksammas övergreppen i ökad utsträckning av myndigheterna. Abort är endast tillåtet vid fara för kvinnans liv eller efter våldtäkt, men i delar av landet begränsas möjligheten till abort även i dessa fall. Olagliga aborter under osäkra former påverkar särskilt kvinnor som lever i fattigdom.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.