Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Danmark

Publicerad Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Danmark samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Danmark är en rättsstat och en parlamentarisk demokrati med starka och oberoende institutioner. De mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftning och respekteras väl.

Levnadsstandarden är mycket hög och landet innehar en delad förstaplats som det minst korrupta landet vid Transparency Internationals mätning.

Danmark är ett av världens mest jämställda länder. Både stats- och regeringschefen är kvinnor och andelen kvinnor som förvärvsarbetar är mycket hög. MeToo-debatten har dock tydliggjort problem med sexuella trakasserier, framför allt på arbetsplatser, och resulterat i en skärpning i lagen om likabehandling. En samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse infördes 2020, i likhet med den svenska samtyckeslagen.

Yttrandefriheten utgör en grundsten i det danska samhället. Under 2020 har gränser mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp varit föremål för en omfattande debatt.

Danmark har en hög grad av flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden kombinerat med ett väl utvecklat skyddsnät vid arbetslöshet. Täckningsgraden av kollektivavtal är hög även om trenden är nedåtgående.

Danmark var det första landet i världen som införde möjligheten för homosexuella par att ingå registrerat partnerskap. Samtidigt utsätts hbtqi-personer för trakasserier och hatbrott. Regeringen presenterade 2020 tio initiativ för att förbättra rättsställningen för hbtqi-personer.

Vissa av regeringens åtgärder för att bekämpa radikalisering och motverka segregerade bostadsområden har kritiserats av delar av civilsamhället för att vara diskriminerande, framför allt mot muslimer. Regeringen har i sin strama migrations- och integrationspolitik stöd av oppositionen och en majoritet av den allmänna opinionen. Kritik förekommer från människorättsorganisationer, bland annat avseende de skärpta kraven för familjeåterförening och för att få danskt medborgarskap.

Användningen av isolering som disciplinär åtgärd i fängelser har ökat kraftigt och har blivit föremål för kritik, bland annat av Europarådets kommitté mot tortyr.

För att hantera smittspridningen av covid-19 infördes under 2020 en tillfällig epidemilagstiftning vilket gav ministern med ansvar för hälsofrågor befogenhet att besluta om långtgående restriktioner. Detta utlöste en debatt om lagstiftningens förenlighet med mänskliga rättigheter. Samma åtgärdsmöjligheter återfinns i den permanenta epidemilagstiftning som trädde i kraft i mars 2021, men makten att ta åtgärderna i bruk har återförts till Folketinget.

Konungariket Danmark består av Danmark, Grönland och Färöarna. Denna rapport behandlar främst Danmark, då Grönland och Färöarna genom självstyre, det så kallade hjemmestyret, själva ansvarar för de flesta av de områden som rapporten avhandlar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.