Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kambodja

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kambodja samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kambodja har ratificerat de flesta av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och den kambodjanska lagstiftningen är formulerad för att i allmänhet ge ett gott skydd för mänskliga rättigheter. De institutionella ramarna och mekanismerna för att säkerställa tillämpningen av lagstiftningen har dock tydliga brister och ibland saknas också viljan från statsförvaltningens sida att konsekvent genomföra relevant lagstiftning. Rättsväsendets brist på oberoende är en grundläggande utmaning för respekten för de mänskliga rättigheterna. Rättssystemet används för att tysta kritiska röster. Straffrihet är allmänt förekommande och korruptionen utbredd.

Inför de planerade kommunalvalen 2017 och parlamentsvalet 2018 noteras ett ökat tryck i form av ett antal politiskt motiverade rättsfall riktade mot oppositionen och delar av det civila samhället som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Gripanden och fängslanden av människorättsaktivister förekommer. Traditionella medier kontrolleras i stor utsträckning av regeringspartiet Cambodian People’s Party (CPP). Den engelskspråkiga tryckta pressen är relativt fri. Sociala medier utgör viktiga alternativa informationskällor och är en arena för debatt.

Tvångsförflyttningar på grund av markkonflikter har rapporterats av civilsamhällesorganisationen Licadho. Konflikter på arbetsmarknaden orsakar strejker och protester, inte minst inom textilindustrin, och våld från statens sida och gripanden i samband med dessa inträffar. Det finns uppgifter om att fackföreningsledare hotas och trakasseras. Fall av barnarbete inom textilindustrin har rapporterats.

Kambodja har antagit flera lagar för att skydda kvinnors och barns rättigheter, främja jämställdhet och flyktingars rättigheter samt för att skydda personer med funktionsnedsättning. Stora brister kvarstår alltjämt vad gäller faktisk tillämpning. Fortsatt diskriminering av kvinnor, etniska minoriteter, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning gör att dessas rättigheter åsidosätts. Våld i hemmet, kvinnomisshandel, människohandel, sexuell exploatering och våldtäkter är utbredda problem.

Den ökade materiella levnadsstandarden är en positiv trend. Enligt Världsbanksgruppens definition klassificerades Kambodja 2016 som ett lägre medelinkomstland. Fattigdomen i landet har mellan åren 2003 och 2012 minskat från drygt 50 procent till cirka 18 procent. Skillnaderna i samhället har också minskat. Den ekonomiska tillväxten har spridits och bättre kommit de fattiga till del. De sociala indikatorerna har också förbättrats. Kambodja uppnådde flera av de uppsatta millenniemålen 2015. Barn- och mödradödligheten har minskat, men är fortsatt hög. De sociala skyddsnäten är svaga.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.