Försvarsberedningen överlämnar rapport om inriktningen för säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret

Publicerad

Tisdagen den 14 maj 2019 överlämnade Försvarsberedningen sin slutrapport Värnkraft – inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025 till försvarsminister Peter Hultqvist.

  • Björn von Sydow och Pter Hultqvist står bredvid varandra.

    Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow överlämnade Försvarsberedningens slutrapport till försvarsminister Peter Hultqvist.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Björn von Sydow står bakom en talarstol och talar vid en pressträff.

    Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow presenterade Försvarsberedningens slutrapport vid en pressträff.

    Foto: Ninni Anderssson/Regeringskansliet

I rapporten gör Försvarsberedningen en uppdaterad och fördjupad säkerhetspolitisk analys. Beredningen konstaterar att det säkerhetspolitiska läget i Europa har över tid försämrats till följd av Rysslands agerande. Utvecklingen i Asien, särskilt Kinas snabba utveckling och stärkta roll, kommer att få allt större betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. De europeiska staterna måste axla ett större ansvar för sin egen säkerhet och för sitt försvar.

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret, inklusive det militära försvaret, ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium.

Försvarsberedningen lämnar i rapporten bland annat förslag om en förstärkt och utökad krigsorganisation. Förändringarna syftar till att åstadkomma en bättre balans mellan ingående delar, till exempel ledning, verkansdelar och stödfunktioner, samt att skapa en bättre uthållighet genom fler förband.

De förslag som Försvarsberedningen lämnar om en ny krigsorganisation innebär ett utökat personalbehov. Det utökade personalbehovet kräver att upp till 8000 personer grundutbildas med värnplikt årligen från 2024.

Konsekvenserna av Försvarsberedningens förslag är att anslagen för det militära försvaret årligen uppgår till totalt 84 miljarder kronor från och med 2025. Beräknat på kostnadsläget 2019 motsvarar det 1,5 procent av BNP 2025. Anslagen för det militära försvaret utökas stegvis med fem miljarder kronor per år i en trappa åren 2022–2025, utöver de tillskott som anvisades av riksdagen i december 2018.