Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Fördjupning i flera steg

Publicerad

Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet. Under 2014 undertecknade de dåvarande försvarsministrarna en handlingsplan för fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige.

Av handlingsplanen framgick att försvarsmakterna skulle undersöka förutsättningarna för att fördjupa samarbetet inom armé-, marin- och flygstridskrafter avseende bland annat övningar, utbildning och träning, luft- och sjöövervakning samt gemensam användning av grundläggande infrastruktur. Försvarsmakternas gemensamma slutrapport presenterades våren 2015.

I mars 2017 beslutade den svenska regeringen att ge en särskild utredare i uppgift att se över vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland, med utgångspunkt i den analys av regeringsformens reglering som görs i Förutsättningsutredningens betänkande (Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete, SOU 2016:64). Syftet med utredningen har varit att tillförsäkra att nödvändiga beslut om att ge och ta emot militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet kan fattas med tillräcklig skyndsamhet samt att finska styrkor som lämnar stöd till Sverige ska ha de befogenheter i Sverige som är nödvändiga.

Utredningens resultat presenterades i april 2018. I betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31) föreslås bland annat att regeringen ska få ett mer omfattande mandat att fatta beslut om att ge och ta emot operativt militärt stöd till och från Finland än vad som är fallet i dagsläget och att finska styrkor som lämnar stöd till Sverige ska kunna ges vissa befogenheter.

I juli 2018 undertecknade den finska och svenska försvarsministern ett samförståndsavtal för försvarssamarbetet. I samförståndsavtalet preciseras ett antal prioriterade samarbetsområden, bland annat åtgärder för att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande i olika scenarier, fördjupad politisk och militär dialog, övnings- och träningsverksamhet, samarbete i hävdandet av respektive lands territoriella integritet, samarbete avseende tillträde till respektive lands territorium och värdlandsstöd.

Syftet med samförståndsavtalet är att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Samförståndsavtalet ger tydligare gemensam politisk inriktning för samarbetet. Samförståndsavtalet fungerar även som ett övergripande politiskt ramverk där ambition och målsättning med försvarssamarbetet tydliggörs.