Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Publicerad · Uppdaterad

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Foto: Jonas Lindkvist/DN/TT

Regeringen, flera statliga myndigheter och landets regioner arbetar intensivt på flera nivåer för att skapa bra förutsättningar för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström, spelar också en viktig roll. Han företräder Sverige i EU-kommissionens samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. Regeringen har valt att ingå i flera avtal om inköp av olika sorters vaccin. 

Frågor och svar

Vaccin mot covid-19 transporteras till Sverige så snart de har genomgått granskning och blivit godkända för användning. Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse med syftet att regionerna skyndsamt ska börja vaccinera när godkända vaccin har levererats till landet. Staten betalar för vaccin och ersätter regionerna för vaccinationskostnader. Totalt avsätter regeringen flera miljarder kronor för detta. Regionerna genomför vaccinationerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om överenskommelsen mellan regeringen och SKR här

Målet är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19, och därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vaccintillverkarna har vid flera tillfällen dragit ner sina leveransprognoser och levererat mindre vaccin än utlovat i avtal. 

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna, samt barn för vilka vaccination rekommenderas, ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september.

Justerad prognos för vaccination mot covid-19

Precis som tidigare är det leveranserna från vaccintillverkarna som kommer att avgöra när målet kan uppnås. Den reviderade överenskommelsen innebär att det var fjortonde dag ska tas fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin.

Överenskommelsen tydliggör ansvarsfördelningen för arbetet med vaccinationsbevis. Exakt när systemet för vaccinationsbevis kan börja användas beror på hur det övergripande europeiska samarbetet fortlöper, men ambitionen är systemet ska vara på plats i juni.

Regeringen och SKR har kommit överens om en ändringsöverenskommelse gällande vaccination mot covid-19

På 1177 finns mer information om vaccin.

1177.se

Läs mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten

På krisinformation.se finns mer information.

Krisinformation.se

I ett inledande skede kommer vaccination att erbjudas framför allt till personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst samt till personal som arbetar nära dessa grupper. Statens och regionernas gemensamma inriktning är att bra information ska finnas lättillgänglig för alla.

1177.se

Läs mer på krisinformation.se

Målet är att alla personer som bor i Sverige och är över 18 år samt personer som är under 18 år som tillhör en riskgrupp skyndsamt ska erbjudas vaccinering mot covid-19, givet att vaccinen levereras i enlighet med EU-avtalen. Grupper med hög risk att bli svårt sjuka att vaccineras först. Folkhälsomyndigheten arbetar vidare med analys om huruvida barn bör vaccineras. Läs mer om prioritetsordningen och de olika faserna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att utveckla och förvalta en tjänst för utfärdande av vaccinationsbevis, ett så kallat grönt certifikat, som möter inter­nationella krav och som till exempel underlättar resande. Tjänsten ska kunna användas av enskilda personer som är vaccinerade mot covid-19 i Sverige. Systemet förväntas vara på plats under juni månad, men datumet för när systemet kan tas i drift beror på när juridiska förutsättningar finns för användning av tjänsten både i Sverige och inom EU.

E-hälsomyndigheten ska utveckla tjänst för att utfärda vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19

Ehälsomyndigheten - Grönabeviset.se

Det är ännu inte klarlagt om och hur vaccinationsbevisen kan komma att användas inom Sverige, frågan analyseras för närvarande inom Regeringskansliet. 

I Sverige har smittspridningen och antalet dödsfall minskat i de vaccinerade grupperna, men det kommer att dröja innan vaccinationstäckningen är så hög i alla grupper att större lättnader kan ske i hela samhället. Som vaccinerad har man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men på grund av smittspridningen i samhället ska personer som vaccinerats fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer.

Läs mer om rekommendationer för vaccinerade här:

Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade riktlinjer för vaccinerade

Personer som tillhör riskgrupper och är i störst behov av skydd mot covid-19 kommer att prioriteras främst. I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade. Folkhälsomyndigheten kompletterar planen löpande och har tagit fram en mer detaljerad prioritetsordning för vilka som ska vaccineras i ett första skede:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst
  • Personer inom äldreomsorg som arbetar nära personer enligt ovan
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats och vaccinationsplanen

Folkhälsomyndigheten har uppdaterad information om antal personer som blivit vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccination mot covid-19 kommer att vara avgiftsfritt för alla som bor i Sverige.

Läkemedel utvecklas och testas noggrant enligt samma principer; först i laboratoriemiljö och sedan i kliniska prövningar i olika faser på människor enligt fastställda protokoll. Samma sak gäller för vaccin mot covid-19. Vaccin och läkemedel godkänns under förutsättning att ansvariga myndigheter bedömer att de är säkra för använing.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Sverige har nu avtal med flera vaccintillverkare, tack vare EU-gemensamma avtal. Hela EU använder samma vaccinportfölj, de godkänns samtidigt och EU:s medlemsländer får tillgång samtidigt till dem och i samma takt.

Sverige har hittills gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, CureVac och Moderna.

Det kan skilja mellan olika sorters vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget löpande, läs mer på deras webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med analyser om barn bör vaccinera sig.

Läs mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats

Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna få fri vaccinering i Sverige. Här kan du läsa mer om vaccinering i Sverige:

Folkhälsomyndighetens webbplats

1177.se hittar du mer information om hur du får vaccination i den region du vistas.

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Är man utskriven ur Sverige måste man skriva in sig igen för att efter viss tid/handläggningsprocessen kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.

Utrikesdepartementet bedömer länder utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller till exempel påverkan på sjukvårdstillgång, möjligheter att transportera sig till och från samt inom besökslandet. Huruvida enskilda svenska resenärer fått vaccinering eller inte påverkar inte denna bedömning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det åligger resenären själv att kontrollera vilka krav som finns för inresa till ett visst land, och huruvida det förekommer exempelvis krav på intyg eller certifikat för genomförd vaccinering.

Pressmeddelanden om vaccin mot covid-19