Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Publicerad · Uppdaterad

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

En sjuksköterska med munskydd fyller en spruta med vaccin.
Vaccination mot covid-19. Foto: TT nyhetsbyrå

Regeringen, flera statliga myndigheter och landets regioner arbetar tillsammans för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström, spelar också en viktig roll. Han företräder Sverige i EU-kommissionens samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. Regeringen har valt att ingå i flera avtal om inköp av olika sorters vaccin. 

Frågor och svar

Vaccin mot covid-19 transporteras till Sverige så snart de har genomgått granskning och blivit godkända för användning. Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse med syftet att regionerna skyndsamt ska börja vaccinera när godkända vaccin har levererats till landet. Staten betalar för vaccin och ersätter regionerna för vaccinationskostnader. Totalt avsätter regeringen flera miljarder kronor för detta. Regionerna genomför vaccinationerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om överenskommelsen mellan regeringen och SKR här

Målet är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19, och därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vaccintillverkarna har vid flera tillfällen dragit ner sina leveransprognoser och levererat mindre vaccin än utlovat i avtal. 

Flera faktorer påverkar när målet kan uppnås, bland annat när leveranserna av vaccin från tillverkarna kommer. Folkhälsomyndigheten uppdaterar vaccinprognosen varannan vecka. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Justerad prognos för vaccination mot covid-19

Den överenskommelse regeringen gjort med Sveriges Kommuner och Regioner tydliggör också ansvarsfördelningen för arbetet med vaccinationsbevis. Exakt när systemet för vaccinationsbevis kan börja användas beror på hur det övergripande europeiska samarbetet fortlöper, men ambitionen är att systemet ska vara på plats i juni.

Regeringen och SKR har kommit överens om en ändringsöverenskommelse gällande vaccination mot covid-19

På 1177 finns mer information om vaccin.

1177.se

Läs mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har gjort en övergripande prioriteringsordning för i vilken ordning olika grupper ska få vaccin, men det är regionerna som har ansvar för att utföra dem. Bästa informtionen om vad som gäller just dig får du därför om du söker regionen på 1177.se.

1177.se

Läs mer på krisinformation.se

Målet är att alla personer som bor i Sverige och är över 18 år samt personer som är under 18 år som tillhör en riskgrupp skyndsamt ska erbjudas vaccinering mot covid-19, givet att vaccinen levereras i enlighet med EU-avtalen. Grupper med hög risk att bli svårt sjuka vaccineras först. Folkhälsomyndigheten arbetar med frågor kopplat till vaccination. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla en infrastruktur för digitala vaccinationsbevis, kallade covidbevis (tidigare kallat ”Gröna bevis" eller vaccinationspass).

Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

E-hälsomyndigheten - Covid-bevis

E-hälsomyndigheten ska utveckla tjänst för att utfärda vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19

Uppdrag om utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av bevis om negativa test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19

Regeringen skickade den 14 juni ut en remiss med förslag på hur större evenemang ska kunna ske smittsäkert. Denna innehåller inte några förslag kopplade till covidbeviset.

Läs mer på regeringen.se.

Personer som tillhör riskgrupper och är i störst behov av skydd mot covid-19 har prioriterats först. I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade. Folkhälsomyndigheten kompletterar planen löpande och har tagit fram en mer detaljerad prioritetsordning. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats och vaccinationsplanen

Folkhälsomyndigheten har uppdaterad information om antal personer som blivit vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccination mot covid-19 kommer att vara avgiftsfritt för alla som bor i Sverige.

Läkemedel utvecklas och testas noggrant enligt samma principer; först i laboratoriemiljö och sedan i kliniska prövningar i olika faser på människor enligt fastställda protokoll. Samma sak gäller för vaccin mot covid-19. Vaccin och läkemedel godkänns under förutsättning att ansvariga myndigheter bedömer att de är säkra för använing.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Sverige har avtal med flera vaccintillverkare, tack vare EU-gemensamma avtal. Hela EU använder samma vaccinportfölj, de godkänns samtidigt och EU:s medlemsländer får tillgång samtidigt till dem och i samma takt.

Sverige har hittills gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, CureVac och Moderna.

Det kan skilja mellan olika sorters vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget löpande, läs mer på deras webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med analyser om barn bör vaccinera sig.

Läs mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats

Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna få fri vaccinering i Sverige. Här kan du läsa mer om vaccinering i Sverige:

Folkhälsomyndighetens webbplats

1177.se hittar du mer information om hur du får vaccination i den region du vistas.

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Är man utskriven ur Sverige måste man skriva in sig igen för att efter viss tid/handläggningsprocessen kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.

Utrikesdepartementet bedömer länder utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller till exempel påverkan på sjukvårdstillgång, möjligheter att transportera sig till och från samt inom besökslandet. Huruvida enskilda svenska resenärer fått vaccinering eller inte påverkar inte denna bedömning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det åligger resenären själv att kontrollera vilka krav som finns för inresa till ett visst land, och huruvida det förekommer exempelvis krav på intyg eller certifikat för genomförd vaccinering.

Pressmeddelanden om vaccin mot covid-19