Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Publicerad

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

En sjuksköterska med munskydd fyller en spruta med vaccin.
Vaccination mot covid-19. Foto: TT nyhetsbyrå

Regeringen, flera statliga myndigheter och landets regioner arbetar tillsammans för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström, spelar också en viktig roll. Han företräder Sverige i EU-kommissionens samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. Regeringen har valt att ingå i flera avtal om inköp av olika sorters vaccin. Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021.

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Är man utskriven ur Sverige måste man skriva in sig igen för att efter viss tid/handläggningsprocessen kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.

Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna få fri vaccinering i Sverige. Här kan du läsa mer om vaccinering i Sverige:

Folkhälsomyndighetens webbplats

1177.se hittar du mer information om hur du får vaccination i den region du vistas.

Allla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. 

Målet var från början att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt skulle erbjudas en första dos vaccin mot covid-19, och därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Folkhälsomyndigheten har bedömt att detta mål var nått den 19 september 2021. Efter detta har Folkhälsomyndigheten rekommenderat vaccin även för yngre åldrar enligt ovan, och den vaccineringen pågår.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Justerad prognos för vaccination mot covid-19

På 1177 finns mer information om vaccin.

1177.se

Läs mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Det digitala Covidbeviset utvecklas för att underlätta resandet till andra länder inom EU. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information för dig som planerar att resa.

På EU-kommissionens sajt re-open EU finns också en del information samlad om vilka inreserestriktioner som gäller i olika EU-medlemsstater.

Det kan skilja mellan olika sorters vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget löpande, läs mer på deras webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten har gjort en övergripande prioriteringsordning för i vilken ordning olika grupper ska få vaccin, men det är regionerna som har ansvar för att utföra dem. Bäst information om vad som gäller just dig får du därför om du söker regionen på 1177.se.

1177.se

Läs mer på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har uppdaterad information om antal personer som blivit vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som är 12 år och äldre tar vaccin mot covid-19. 

Läs mer om vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som är 12 år och äldre vaccineras mot covid-19. 

Läs mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats

I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade. I samtliga grupper ska också socioekonomi tas i beaktning. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats och vaccinationsplanen

Läkemedel utvecklas och testas noggrant enligt samma principer; först i laboratoriemiljö och sedan i kliniska prövningar i olika faser på människor enligt fastställda protokoll. Samma sak gäller för vaccin mot covid-19. Vaccin och läkemedel godkänns under förutsättning att ansvariga myndigheter bedömer att de är säkra för användning.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utfärda digitala vaccinationsbevis, så kallade Covidbevis (tidigare kallat ”Gröna bevis" eller vaccinationspass). Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

E-hälsomyndigheten - Covid-bevis

E-hälsomyndigheten ska utveckla tjänst för att utfärda vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19

Uppdrag om utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av bevis om negativa test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tecknade i december 2020 en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19. I överenskommelsen åtar sig staten att betala för vaccin och ersätter regionerna för vaccinationskostnader. Totalt har regeringen avsatt flera miljarder kronor för detta.

Regionerna står för planeringen och utförandet av vaccinationerna. Regionerna genomför vaccinationerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om överenskommelsen mellan regeringen och SKR här

Sverige har avtal med flera vaccintillverkare, tack vare EU-gemensamma avtal. Hela EU använder samma vaccinportfölj, de godkänns samtidigt och EU:s medlemsländer får tillgång samtidigt till dem och i samma takt.

Sverige har hittills gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, CureVac, Moderna, Sanofi-GSK, Novavax och Valneva.

Utrikesdepartementet bedömer länder utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller till exempel påverkan på sjukvårdstillgång, möjligheter att transportera sig till och från samt inom besökslandet. Huruvida enskilda svenska resenärer fått vaccinering eller inte påverkar inte denna bedömning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det åligger resenären själv att kontrollera vilka krav som finns för inresa till ett visst land, och huruvida det förekommer exempelvis krav på intyg eller certifikat för genomförd vaccinering.

Läs mer om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt för alla som bor i Sverige.

Frågor och svar om vaccinationsbevis

Syftet med att införa krav på vaccinationsbevis är att minska smittspridningen av covid-19 och minska belastningen på hälso- och sjukvården genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper och därmed få så få smittkedjor som möjligt.

På grund av ökad smittspridning under hösten har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta fram föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som sker inomhus och med fler än 100 personer.

För att möjliggöra sådana arrangemang även utan sådana särskilda smittskyddsåtgärder lämnade Folkhälsomyndigheten in en hemställan till regeringen den 17 november om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid sådana arrangemang.

Det har sedan tidigare förberetts ett förslag om att kunna använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt den så kallade begränsningsförordningen. Eftersom sittande regering är en övergångsregering har förslaget nu också förankrats i riksdagen. Den 23 november 2021 fattade regeringen beslut om att vaccinationsbevis ska kunna användas enligt ovan från och med den 1 december 2021 i enlighet med den bedömning som Folkhälsomyndigheten har gjort.

Arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där över 100 personer samlas inomhus kan välja att kräva vaccinationsbevis. Exempelvis omfattas biografer, konserter, idrottsevenemang och öppna föreläsningar.

Om arrangören inte kräver vaccinationsbevis ska de istället vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Folkhälsomyndighetens förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmäna sammankomster och offentiga tillställningar

Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställning regleras i ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster som hålls för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar som t.ex. nattklubbar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av covid-19-lagen och kan besluta om förelägganden och vite om reglerna bryts.

Polismyndigheten prövar ansökningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De kan också ställa in och upplösa sammankomster som bryter mot reglerna.

Vaccinationsbeviset ingår som en del i det digitala covidbevis som hitintills har använts för inresa till andra länder och som kan beställas med hjälp av e-legitimation från www.covidbevis.se. På beviset står det hur många doser vaccin personen tagit och vilket datum de togs. För att beviset ska vara giltigt krävs minst två doser.

Vaccinationsbeviset kan laddas ned till mobiltelefon eller dator. Beviset går även att skriva ut som papperskopia. Om du inte har e-legitimation kan vaccinationsbeviset beställas via en pappersblankett som antingen skrivs ut från E-hälsomyndighetens hemsida  eller beställs från dem.

För personer utan e-legitimation tar det dock längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Så är det redan idag och det kan bli ännu längre väntetider nu när vaccinationsbeviset ska användas nationellt. Om man inte vill vänta i onödan är uppmaningen till de som ännu inte har skaffat e-legitimation att göra detta, till exempel i form av ett mobilt bank-ID. Då kan man beställa sitt vaccinationsbevis på bara några minuter.

På vaccinationsbeviset finns en QR-kod som sedan kan avläsas vid entréer.

  • Om ditt bevis har utfärdats 1 juli-30 september 2021 är det giltigt i 90 dagar.
  • Om ditt bevis har utfärdats 1 oktober-31 december 2021 är det giltigt i 180 dagar.

Du kan när som helst hämtat ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

EU-medborgare kan använda sina nationella covid-bevis för att visa att de är vaccinerade. 

Ambitionen är att besökare från tredjeland (utanför EES) ska få tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där det krävs vaccinationsbevis om de kan uppvisa att de är fullvaccinerade. Dock behöver regeringen se över de tekniska och juridiska möjligheterna för detta.

E-hälsomyndigheten har dock i dagsläget inte möjlighet att utfärda covidbevis till personer som blivit vaccinerade i länder utanför EU eftersom dessa vaccinationer inte får registreras i det nationella vaccinationsregistret. E-hälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen utvecklat ett separat system för utfärdande av vaccinationsbevis till personer som hittills inte tidigare kunnat få ett sådant, bl.a. de som blivit vaccinerade i tredje land och flyttat tillbaka till Sverige. Tjänsten ska vara på plats före årsskiftet. Det pågår även ett arbete för att utländsk dokumen­tation ska kunna granskas av en nationell myndighet och uppgifter skickas till E-hälsomyndigheten.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. De personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig måste uppvisa ett läkarintyg för att intyga detta.

Pressmeddelanden om vaccin mot covid-19