Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin och vaccinationsbevis

Uppdaterad

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19 samt vaccinationsbevis.

En sjuksköterska med munskydd fyller en spruta med vaccin.
Vaccination mot covid-19. Foto: TT nyhetsbyrå

Regeringen, flera statliga myndigheter och landets regioner arbetar tillsammans för att erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. 

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten ansvarar för vaccinationsplanen.

Läs mer om rekommendationer och prioriteringar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik över antal vaccinerade. 

Läs mer om vaccinationstäckningen på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten

På 1177 finns också mer information om vaccin.

1177.se

Det kan skilja mellan olika sorters vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget löpande, läs mer på deras webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sedan september 2021 rekommenderas vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige.

Vaccinet Comirnaty mot covid-19 är godkänt från 5 års ålder, dosen är då lägre jämfört med från 12 års ålder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 även från 5 års ålder till särskilda grupper av barn som är allmänt extra känsliga för luftvägsinfektioner.

Läs mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läkemedel utvecklas och testas noggrant enligt samma principer; först i laboratoriemiljö och sedan i kliniska prövningar i olika faser på människor enligt fastställda protokoll. Samma sak gäller för vaccin mot covid-19. Vaccin och läkemedel godkänns under förutsättning att ansvariga myndigheter bedömer att de är säkra för användning.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Läs mer om rekommendationer för vaccinerade här:

Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Regionerna har ansvar för att utföra vaccinationerna. Bäst information om vad som gäller just dig får du därför om du söker regionen på 1177.se.

1177.se

Läs mer på krisinformation.se

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt för alla som bor i Sverige.

Myndigheten för digital förvaltning, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett system för digitala vaccinationsbevis, så kallade Covidbevis. Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

E-hälsomyndigheten - Covid-bevis

Det digitala Covidbeviset har utvecklats för att underlätta resandet till andra länder inom EU. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information för dig som planerar att resa.

På EU-kommissionens sajt re-open EU finns också en del information samlad om vilka inreserestriktioner som gäller i olika EU-medlemsstater.

Utrikesdepartementet bedömer länder utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller till exempel påverkan på sjukvårdstillgång, möjligheter att transportera sig till och från samt inom besökslandet. Huruvida enskilda svenska resenärer fått vaccinering eller inte påverkar inte denna bedömning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det åligger resenären själv att kontrollera vilka krav som finns för inresa till ett visst land, och huruvida det förekommer exempelvis krav på intyg eller certifikat för genomförd vaccinering.

Läs mer om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Är man utskriven ur Sverige måste man skriva in sig igen för att efter viss tid/handläggningsprocessen kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.

Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna få fri vaccinering i Sverige. Här kan du läsa mer om vaccinering i Sverige:

Folkhälsomyndighetens webbplats

1177.se hittar du mer information om hur du får vaccination i den region du vistas.

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tecknade i december 2020 en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19. I överenskommelsen åtar sig staten att betala för vaccin och ersätter regionerna för vaccinationskostnader. Totalt har regeringen avsatt flera miljarder kronor för detta.

Regionerna står för planeringen och utförandet av vaccinationerna. Regionerna genomför vaccinationerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om överenskommelsen mellan regeringen och SKR här

Sverige har avtal med flera vaccintillverkare, tack vare EU-gemensamma avtal. Hela EU använder samma vaccinportfölj, de godkänns samtidigt och EU:s medlemsländer får tillgång samtidigt till dem och i samma takt.

Sverige har hittills gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sanofi-GSK, Novavax och Valneva.

Frågor och svar om vaccinationsbevis

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du få ett vaccinationsbevis. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för att utfärda dessa.

Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan man läsa att för att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått:

1.    två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria(AstraZeneca), eller

2.    en dos av Covid-19 Vaccine Janssen

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Systemet för covidbevis består av tre delar och visar antingen att du har fått vaccin mot covid-19 (vaccinationsbevis), att du har testats negativt för covid-19 (testbevis) eller att du har tillfrisknat från covid-19 (tillfrisknandebevis). Syftet med dessa covidbevis är att underlätta resor under coronapandemin. Covidbevis regleras i EU-förordningar.

Vaccinationsbevis (men inte test- eller tillfrisknandebevis) kunde under en period också användas i Sverige för att ordna smittsäkra evenemang i under pandemin. I samband med att regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade om att ta bort de flesta restriktioner kopplade till coronapandemin från och med den 9 februari 2022, har även möjligheten för arrangörer att använda vaccinationsbevis för att kunna göra undantag från restriktioner tagits bort.

Ja, eftersom vaccinationsbeviset är en del av systemet för covidbevis som syftar till att underlätta resande.

Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats.

Vaccinationsbeviset gjorde det möjligt för arrangörer att ordna evenemang som samlade många människor under pandemin, detta genom att förhindra att ovaccinerade personer samlades i större grupper och att så få smittkedjor som möjligt skapades. På så sätt minskade risken för smittspridning av covid-19 och följaktligen också belastningen på hälso- och sjukvården.  

För att minska smittspridningen av corona de senaste åren har Folkhälsomyndigheten kontinuerligt arbetat med olika smittskyddsåtgärder, bland annat vid samlingar och tillställningar där många människor möts. För att möjliggöra sådana arrangemang även utan särskilda smittskyddsåtgärder såsom avstånd, möjliggjorde regeringen under en viss tid användning av vaccinationsbevis vid vissa arrangemang. Efter att regeringen tagit bort de flesta restriktionerna  kopplade till coronapandemin den 9 februari 2022, har även möjligheten för arrangörer att använda vaccinationsbevis för att kunna göra undantag från restriktioner tagits bort.

Möjligheten att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd är en åtgärd som ryms inom den så kallade Covid-19-lagen/begränsningsförordningen. Denna lag gäller till och med den 31 maj 2022. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen att den ska återkomma med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars 2022.

Det finns vissa möjligheter att kräva att den som ska besöka en verksamhet är vaccinerad men den verksamhetsansvarige behöver då själv ansvara för att bedöma rättsläget i sin verksamhet. Exempelvis om det är förenligt med diskrimineringslagen samt regleringen av behandling av personuppgifter.

Vaccinationsbeviset ingår i systemet för digitala covidbevis som används för inresa till andra länder och som kan beställas med hjälp av e-legitimation från www.covidbevis.se

EU-kommissionen har beslutat om en ändring i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 som innebär att vaccinations­bevis vid resande inte kommer att accepteras om det har gått mer än 9 månader sedan fullvaccinering och ingen påfyllnadsdos har getts. Ta därför alltid reda på vilka regler som gäller i det land du eventuellt ska resa till. Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

EU-medborgare kan använda sina nationella vaccinationsbevis inom EU/EES för att visa att de är vaccinerade. 

Personer som vaccinerats mot covid-19 i tredjeland och som har personnummer, är folkbokförda i Sverige och har skaffat en digital brevlåda kan sedan den 1 februari 2022 beställa ett vaccinations­bevis hos Statens servicecenter på ett antal platser i Sverige. Efter kontroll av personens identitet och vaccinationsdokumentation kan E-hälsomyndigheten utfärda ett vaccinationsbevis.

För den som blivit fullvaccinerad i tredjeland men ännu inte fått en boosterdos går det bra att vaccinera sig med boosterdosen i Sverige och be om att få den dokumenterad med rätt dosnummer i det nationella vaccinationsregistret (oftast nummer 3). Sedan kan ett vaccinationsbevis beställas på samma sätt som för personer som vaccinerats i Sverige.

Möjligheten att utfärda vaccinationsbevis till andra personer i Sverige som är vaccinerade i tredjeland och som inte tillhör ovan nämnda grupper är en fråga som regeringen undersöker.

Vaccinationsbevis från andra EU-medlemsstater och EES-länder, samt övriga länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis gäller. Se hela listan här.

Om man har vaccinerats i något av dessa länder rekommenderas man att undersöka om det går att beställa vaccinationsbevis i det aktuella landet. Det fungerar i så fall precis på samma sätt som svenska vaccinationsbevis.