Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och stöd till handelsbolag

Publicerad

Samlad information: Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och omfattade tiden mars – juli 2020. Stödet har förlängts och omfattar även tiden augusti 2020 – februari 2021. Inom kort kommer också ett motsvarande stöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, som har minst en fysisk person som delägare att införas som omfattar tiden mars 2020 – februari 2021. Regeringen har även meddelat att båda stöden kommer att förlängas till att även omfatta mars och april 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

För att stötta enskilda näringsidkare som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna och för att hjälpa dem att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin har regeringen i november 2020 infört ett särskilt omsättningsstöd. Stödet omfattade tiden mars-juli 2020.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har förlängts till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars – juli 2020

Stödet riktade sig till enskilda näringsidkare som drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattade tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 skulle den enskilda näringsidkaren ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj var motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli 50 procent.

Som förutsättning för stödet gällde att den enskilde näringsidkaren bedrev näringsverksamhet i Sverige och var godkänd för F-skatt samt att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor. Stöd lämnades med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli kunde stöd lämnas med högst 120 000 kronor per företag.

Länsstyrelserna handlade och beslutade om stödet. Ansökningsperioden för omsättningsstödet för perioden mars – juli har varit öppen till och med den 31 januari 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 – februari 2021

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har förlängts till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. För stödperioden augusti – oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden november – december är motsvarande nivå 30 procent. Den nivån gäller även för stödperioden januari – februari 2021. 

För perioden augusti-oktober lämnas stöd med 75 procent av omsättningstappet. Stödnivån i stödet förstärks från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån kommer att vara 90 procent av omsättningstappet i stället för 75 procent. Detta görs mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag.

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet.

För stödperioden augusti – oktober uppgår det maximala stödet per företag till 72 000 kronor. För stödperioden november – december 2020 kan stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gäller för stödperioden januari – februari 2021.

Det förlängda omsättningsstödet för augusti 2020 – februari 2021  omfattar även den som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser, och den som varit föräldraledig eller sjukskriven under referensperioden.

De nya reglerna träder ikraft den 2 mars 2021. Stödet kan sökas från den 2 mars till den 30 april 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars – april 2021

Till följd av den fortsatta spridningen av corona-viruset i samhället och de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare att förlängas till att också omfatta mars och april 2021.

För att kunna söka stöd för mars och april 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till ett takbelopp.  

Förlängningen av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kräver förberedelser, bl.a. i form av nya förordningar som reglerar förutsättningarna för förlängningen av stödet. Det innebär att det blir ytterligare en ny ansökningsomgång för det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, efter det att riksdagen har fattat nödvändiga beslut och ytterligare en ny förordning har tagits fram.

Omsättningsstöd riktat till handelsbolag mars 2020 – februari 2021

Regeringen har även sedan tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att utformas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Stöd kommer att lämnas för perioden mars 2020 – februari 2021.

Stödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare kräver förberedelser, bl.a. i form av nya förordningar som reglerar förutsättningarna för stödet. Stödet kommer att kunna sökas efter att förordningarna trätt i kraft.

Stöd till handelsbolag för mars och april 2021

På motsvarande sätt som stödet till enskilda näringsidkare kommer stödet till handelsbolag att förlängas till att även omfatta mars och april 2021. Stöd för dessa månader kommer gå att söka i en särskild ansökningsomgång.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare.

Boverket tillhandahåller e-tjänst för ansökan och betalar ut beviljat stöd.

Frågor och svar

Stödet kan sökas under tiden 2 mars – 30 april 2021.

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om stödet. 

Sökanden som har eller kommer att få arbetslöshetsersättning för en eller flera stödperioder under tiden augusti 2020-februari 2021 har möjlighet att kunna söka och få omsättningsstöd. Arbetslöshetsersättningen kommer att avräknas vid beräkning av omsättningsstödets storlek.

Enskilda näringsidkare som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden 2019 kommer att kunna söka och få stöd om villkoren i övrigt uppfylls.

För stödperioden augusti-oktober 2020 kan man få maximalt 72 000 kr.

För stödperioden november-december 2020 kan man få maximalt 48 000 kr.

För stödperioden januari-februari 2021 kan man få maximalt 48 000 kr.

För stödperioden mars 2021 kan man få maximalt 24 000 kr.

För stödperioden april 2021 kan man få maximalt 24 000 kr.

För stödperioden augusti-oktober 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 40 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 200 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.

För stödperioden november-december 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För stödperioden januari-februari 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För mars och april 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

Ansökan kommer att kunna göras så fort riksdagen har beslutat om förordningen som reglerar den nya perioden och reglerna har trätt i kraft.

Ansökan kommer att kunna göras så fort beslut fattats om de nya reglerna och de har trätt i kraft. Regeringen arbetar för att de nya reglerna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Målsättningen är stödet ska kunna sökas i slutet av mars 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.