Räkneexempel: Så kan olika företag ta del av stödåtgärderna

Publicerad

I de här exemplen illustreras de ekonomiska effekterna för tre företag i olika storlek som väljer att använda vissa av stödåtgärderna som regeringen har infört med anledning av virusutbrottet.

Exempel 1: Egenföretagaren

Antaganden
En frisör driver sitt företag som enskild firma och redovisar momsen helårsvis. Frisören hyr en lokal för 10 000 kronor i månaden. Hyran är momsbefriad. Under 2019 hade frisören en omsättning på 710 000 kronor och vinst på 500 000 kronor. I april månad var frisören sjuk i tre dagar. 

Frisören avsätter normalt sett 30 procent av vinsten i periodiseringsfond, det vill säga 150 000 kronor för 2019. Resten, dvs. 350 000 kronor är överskott före schablonavdrag för egenavgifter. Den preliminära skatten för 2019 uppgår då till cirka 116 000 kronor (om schablonavdrag för egenavgifter gjorts med 25 procent, kommunalskattesatsen är 31,5 procent och begravningsavgiften uppgår till 0,253 procent) och det har frisören redan löpande betalat in på sitt skattekonto.

Stödåtgärder som används
Frisören använder följande stödåtgärder: ökad avsättning till periodiseringsfond, tillfällig rabatt för hyreskostnader, sänkta egenavgifter, ersättning för sjuklönekostnad och anstånd med momsinbetalningar.

Ekonomiska effekter

Direkta stöd

 • Den tillfälligt sänkta egenavgiften innebär att frisören endast betalar ålderspensionsavgiften på ett avgiftsunderlag på upp till 100 000 kronor. Om frisörens avgiftsunderlag uppgår till 350 000 kronor 2020 innebär det en skattelättnad på 18 760 kronor.
 • Frisören har kommit överens med hyresvärden att hyran ska halveras till 5 000 kronor under perioden april-juni. Det innebär att hyresvärden kan ansöka om kompensation från staten på totalt 7 500 kronor samtidigt som frisörens kostnader för lokalen minskar med totalt 15 000 kronor under perioden.
 • Frisören ersätts med en schabloniserad sjukpeng för de tre sjukdagarna i april, vilket motsvarar sammanlagt 2 412 kronor.  

Likviditetsförstärkning

 • Genom att sätta av hela vinsten om 500 000 kronor för 2019 i periodiseringsfond blir frisörens vinst för 2019 noll kronor. Frisören får tillbaka de 116 000 kronor som betalats in till skattekontot. Vinsten som har satts av i periodiseringsfond kan kvittas mot eventuella förluster som frisören gör 2020 eller kommande år. Annars ska vinsten återföras till beskattning senast om sex år.
 • Frisören ansöker hos Skatteverket om att få anstånd med betalning av moms, som redovisas helårsvis, för beskattningsårsperioden januari 2019-december 2019. Momsen uppgår till sammanlagt 155 000 kronor för perioden och det har frisören betalat den 26 februari 2020. Skatteverket godkänner anståndet vilket innebär att de 155 000 kronorna betalas tillbaka till frisören. Anståndet gäller i ett år.

Summering
I vårt exempel tar frisören ta del av direkta stöd som motsvarar sammanlagt 36 172 kronor. Samtidigt stärks likviditeten i företaget med sammanlagt 271 000 kronor.

Exempel 2: Litet tjänsteföretag

Antaganden
Ett aktiebolag med 10 anställda som arbetar med trädgårds- och parkskötsel. Den genomsnittliga månadslönen är 25 000 kronor. Företaget väntas omsätta omkring 12 miljoner kronor 2020. De redovisar arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms månadsvis. Under april är två av de anställda sjuka i fem dagar vardera.

Stödåtgärder som används
Företaget använder följande stödåtgärder: nedsatta arbetsgivaravgifter, anstånd med skatteinbetalningar, ersättning för sjuklönekostnader och lån via Almi.

Ekonomiska effekter

Direkta stöd

 • Den nedsatta arbetsgivaravgiften under perioden mars-juni innebär att företaget får en skattelättnad på 212 100 kronor.
 • Staten täcker företagets sjuklönekostnader för de två anställda som har varit sjuka i fem dagar vardera. Det innebär att företaget ersätts med totalt 11 000 kronor.

Likviditetsförstärkning

 • Företaget ansöker om att få anstånd med inbetalning av tre månaders skatteinbetalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Skatteverket godkänner ansökan vilket innebär att företaget kan vänta i upp till ett år med att betala skatterna. Anståndet består av följande: 235 650 kronor i arbetsgivaravgifter, 165 000 kronor i preliminärskatt på lön samt 321 400 kronor i moms.
 • Företaget ansöker om ett lån på 300 000 kronor hos Almi och får ett brygglån med möjlighet till ränte- och amorteringsuppskov i upp till ett år.

Summering
I vårt exempel tar företaget del av direkta stöd som motsvarar sammanlagt 223 100 kronor. Samtidigt stärks likviditeten i företaget med sammanlagt 1 022 050 kronor.

Exempel 3: Stort tillverkningsföretag

Antaganden
Ett industriföretag med 1 000 anställda. Den genomsnittliga månadslönen är 30 000 kronor.

Stödåtgärder som används
Företaget använder följande stödåtgärder: korttidspermittering och nedsatta arbetsgivaravgifter.

Ekonomiska effekter

 • Företaget ansöker och beviljas stöd för korttidspermittering under fyra månader. Alla anställda går ned i arbetstid med 60 procent i april och behåller 92,5 procent av sin lön. Under maj, juni och juli går de anställda ned 80 procent i arbetstid och behåller 88 procent av sin lön (enligt regeringens förslag som presenterades 14 april). Det innebär att företagets lönekostnader minskar med totalt 105,9 miljoner kronor under de fyra månaderna.
 • Därutöver får företaget nedsatta arbetsgivaravgifter för 30 av sina anställda under perioden mars–juni. Nedsättningen gäller den del av lönen som uppgår till 25 000 kronor. Företaget får därmed en skattelättnad på totalt 636 300 kronor för perioden mars–juni.

Summering
I vårt exempel minskar företaget sina lönekostnader med sammanlagt 106,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 67,5 procent av företagets ordinarie lönekostnader.

Genvägar