Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning Prop. 2022/23:89

Publicerad

I propositionen föreslås kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 av den 29 juni 2022 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 när det gäller gaslagring.

Ladda ner:

Enligt förslagen ska den som innehar en lagringsanläggning för gas eller
avser att ta en sådan anläggning i drift certifieras. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om certifiering.

Vidare föreslås att den aktör som frivilligt har åtagit sig att på en övergripande nivå ansvara för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska naturgassystemet (systembalansansvarig) ska ansvara för att Sverige når vissa mål om lagring av gas. En leverantör av naturgas som är balansansvarig
ska genom balansavtalet åta sig ett ekonomiskt ansvar för att, efter begäran av den systembalansansvarige, lagra gas så att målen nås.

En koncession (dvs. ett tillstånd att bygga och använda en anläggning) för en underjordisk lagringsanläggning som inte är del av en anläggning för
flytande naturgas ska endast få återkallas av tillsynsmyndigheten om de
tekniska kraven och säkerhetskraven för anläggningen inte är uppfyllda
eller om den myndighet som är certifieringsmyndighet enligt EU:s gasförordning konstaterar att det inte skulle försämra försörjningstryggheten för gas på unionsnivå eller på nationell nivå om verksamheten upphörde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

    I promemorian föreslås kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 av den 29 juni 2022 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 vad gäller gaslagring.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

    I lagrådsremissen föreslås kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 av den 29 juni 2022 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 när det gäller gaslagring.

Proposition