Proposition från Socialdepartementet

Estetiska produkter – en övergångsbestämmelse Prop. 2022/23:110

Publicerad

Regeringen föreslår att det i lagen om ändring i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter införs ett bemyndigande för regeringen att meddela nödvändiga övergångsbestämmelser.

Ladda ner:

Förslaget lämnas med anledning av Europeiska kommissionens tidigare beslut om gemensamma specifikationer för produktgrupper utan avsett medicinskt ändamål som förtecknas i bilaga XVI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. 

Med stöd av ett sådant bemyndigande kan nationell rätt anpassas till övergångsbestämmelserna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2346.