Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 22 januari 2015

Publicerad Uppdaterad

Ny förordning om fartygsåtervinning

Regeringen har beslutat en förordning om fartygsåtervinning och ändringar i fyra andra förordningar. Detta behövs för att komplettera en ny EU-förordning om återvinning av fartyg. EU-förordningen handlar om att uttjänta fartyg ska skrotas på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet enligt EU-förordningen, vilket bl.a. innebär att Naturvårdsverket prövar om en fartygsåtervinningsanläggning i Sverige uppfyller EU-kraven för auktorisation. För auktorisation krävs bl.a. att anläggningen har miljöprövats. För eventuella fartygsåtervinningsanläggningar i Sverige ska därför tillståndsplikt A gälla (miljötillstånd prövas av mark- och miljödomstol). Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över EU-förordningens krav att det ombord på fartyg finns listor över de farliga material fartyget består av. Tillsynsavgiften uppgår till 113 000 kronor.

Referenser

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG

  • förordningen om fartygsåtervinning
  • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • avfallsförordningen (2011:927)
  • miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förtydligande av regler om bortskaffande av kvicksilveravfall

Regeringen har beslutat en ändring i avfallsförordningen som tydliggör att visst kvicksilveravfall ska bortskaffas i djupt bergförvar senast ett år efter att avfallet uppkom.

Referenser

  • avfallsförordningen (2011:927)

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen som innebär att bilagorna 1-3 ska tas bort eftersom de inte längre fyller någon funktion.

Referenser

  • förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 3 februari 2015.


Kontaktpersoner: Fartygsåtervinning: Johan Pettersson 08-405 82 41

Producentansvar för elutrustning samt kvicksilveravfall: Johan Fallenius 08-405 13 49

Fluorerade växthusgaser: Therese Sandin 08-405 51 95