Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 12 februari 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter med följande innebörd.

Projektmyndigheten (Statens energimyndighet) får godkänna projektverksamheter och deltagande i projektverksamheter endast om projektdeltagarna är parter till Kyotoprotokollet eller är medborgare i eller har sin hemvist i ett land som är part till Kyotoprotokollet.

Kravet på att projektdeltagarna ska ge in en projektbeskrivning och ett förhandsbesked tas bort. Sådana krav finns i Energimyndighetens föreskrifter.

Projektmyndigheten ska godkänna endast själva projektverksamheten när det gäller projekt för gemensamt genomförande i Sverige. För övriga projektverksamheter godkänner myndigheten endast deltagande i projekten.

Det klargörs att man inte blir projektdeltagare endast genom att förvärva en utsläppsminskningsenhet.

Referenser

  • förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. Ändringen innebär att - årsavgifterna för kemiska bekämpningsmedel höjs från 4 procent till 5,5 procent, och - taket för årsavgiften höjs från 350 000 kr till 400 000 kr.

Avgiftshöjningen får effekt från 2016.

Referenser

  • förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 24 februari 2015.

Kontaktpersoner: Utsläppsrätter: Egon Abresparr 08-405 39 13 Bekämpningsmedelsavgifter: Susanne Classon 08-405 32 76