Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 26 februari 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändringar i förordningen med instruktion för Naturvårdsverket

Regeringen har beslutat om ändringar i Naturvårdsverkets instruktion för att förtydliga myndighetens ansvar i miljömålssystemet, och för att i en ny bestämmelse utse Naturvårdsverket till behörig myndighet enligt den EU-förordning som genomför Nagoyaprotokollet i EU.

Ändringarna gällande miljömålssystemet syftar till att förtydliga Naturvårdsverkets ansvar i fråga om

- att vägleda de andra myndigheterna med ansvar inom miljömålssystemet i deras genomförande- och uppföljningsarbete,

- vikten av ett löpande analys- och utvärderingsarbete av styrmedel och åtgärder,

- den årliga uppföljning som ska redovisas varje år, och

- den fördjupade utvärdering som ska redovisas vart fjärde år.

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen (ABS-förordningen) trädde i kraft den 12 oktober 2014 och enligt den förordningen ska respektive medlemsstat utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för tillämpningen av ABS-förordningen. Regeringen har utsett Naturvårdsverket till behörig myndighet.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen
  • förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Övergångsbestämmelser gällande fartygsåtervinningsverksamhet

Regeringen har beslutat att övergångsbestämmelser ska införas i förordningen om fartygsåtervinning och i förordningen om ändring i miljöprövningsförordningen. Övergångsbestämmelserna gör det möjligt för pågående fartygsåtervinningsverksamheter att fortsätta sin verksamhet under 2015 utan hinder av att en ny tillståndsplikt införs den 15 mars 2015. För att fortsätta verksamheten efter 2015 förutsätts att verksamhetsutövaren senast den 31 december 2015 har ansökt om tillstånd och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

Referenser

  • förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning
  • förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 10 mars 2015.

Kontaktpersoner:

Naturvårdsverkets instruktion: Magnus Moreau 08-405 41 27 Fartygsåtervinning: Egon Abresparr 08-405 39 13