Nominering till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK

Publicerad · Uppdaterad

Inbjudan till organisationer från det civila samhället inför Sveriges nominering av ledamöter till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), mandatperioden 2015-2020.

Nominering av ledamöter 2015-2020

Regeringen tillkännager en öppen utlysning där organisationer i det civila samhället ges möjlighet att anmäla intresse för att vara representerade i EESK.

Mot bakgrund av inkomna förslag fattar regeringen sedan beslut om vilka organisationer som ska beredas möjlighet att nominera ledamöter. Det slutliga beslutet om vilka ledamöter som ska ingå i EESK fattas av rådet mot bakgrund av medlemsstaternas nomineringar. Ledamöterna utses för perioden 2015-2020.

De organisationer som önskar nominera ledamöter till EESK bör beakta följande:

 • Organisationerna ska särskilt finnas inom socioekonomiska områden, medborgerliga områden, fackområden samt kulturella områden.
 • De organisationer som är företrädda i kommittén ska ha god representativitet inom sina respektive områden.
 • Arbetet i kommittén och resor ersätts enligt schablon men kräver förhållandevis omfattande personella resurser från organisationen.

Regeringen avser att återkomma brevledes till de organisationer som erbjuds att nominera ledamöter till EESK. Eftersom regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning bland de ledamöter som nomineras kommer aktuella organisationer uppmanas att föreslå såväl en kvinna som en man.

Intresseanmälan senast 25 mars 2015

De organisationer som är intresserade av att nominera ledamöter till EESK är välkomna med en intresseanmälan till Arbetsmarknadsdepartementets registrator via länken nedan senast onsdagen den 25 mars 2015. Uppge diarienummer A2015/791/IE. Det går också bra att skicka e-post på a.registrator[a]regeringskansliet.se.

Sverige har tolv ledamöter i EESK

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén EESK) är ett av EU:s rådgivande organ och består av totalt 353 ledamöter från medlemsländerna. Ledamöterna är indelade i tre grupper - arbetsgivare, arbetstagare och andra företrädare för det civila samhället. Av Sveriges 12 ledamöter ska fyra ledamöter företräda arbetsgivare, fyra ledamöter företräda arbetstagare och fyra ledamöter företräda det civila samhället.

Organisationer som företräder det civila samhällets organisationer ska särskilt finnas inom:

 • socioekonomiska områden
 • medborgerliga områden
 • fackområden
 • kulturella områden

Beslut om vilka ledamöter Sverige ska nominera fattas av regeringen. Inför varje beslut om nominering görs en prövning av hur Sverige bör representeras i kommittén. Det är angeläget att nomineringsprocessen av de fyra företrädarna från det civila samhällets organisationer föregås av en öppen förfrågan.

Ledamöter från Sverige 2010-2015

Grupp I: arbetsgivare

 • Christian Ardhe, Heimdal European Affairs
 • Stefan Back, Transportgruppen
 • Jonas Berggren, Svenskt Näringsliv
 • Erik Svensson, Almega

Grupp II: arbetstagare

 • Thomas Abrahamsson, SEKO
 • Thomas Janson, TCO
 • Paul Lidehäll, Saco/Sveriges Ingenjörer
 • Lise-Lotte Lenberg, EFS

Grupp III: övriga intressegrupper

 • Ingrid Kössler, Handikappförbundens samarbetsorgan
 • Staffan Nilsson, LRF, ordförande för EESK 2010-2013
 • Inger Persson, före detta ordförande Sveriges Konsumentråd
 • Ariane Rodert, Forum för frivilligt socialt arbete

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet

EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, är ett av Europeiska unionens rådgivande organ. Kommittén, som inrättades 1957, bistår de större EU-institutionerna (Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet) med expertutlåtanden.

EESK rådfrågas innan nya regler antas inom de områden som berör de grupper som sitter i kommittén. EESK ska höras i bland annat frågor som rör förverkligandet av den inre marknaden, etablering av företag eller miljö- och konsumentfrågor. Kommittén får också avge yttranden på eget initiativ.