Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 5 mars 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i förordningen om bekämpningsmedel

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bekämpningsmedel. Till följd av ändringen kommer 4 kap. i förordningen att gälla för alla biocidprodukter som omfattas av definitionen av biocidprodukt i EU:s biocidförordning men inte omfattas av krav på godkännande i EU-förordningen. Biocidprodukter som inte omfattas av krav på godkännande enligt EU-förordningen omfattas istället av miljöbalkens krav på godkännande. Ändringen innebär att Kemikalieinspektionen kan meddela föreskrifter om undantag från miljöbalkens krav på godkännande för s.k. in situ genererade biocidprodukter.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 april 2015.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
  • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 17 mars 2015.


Kontaktperson: Susanne Classon 08-405 32 76