Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 23 april 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter m.fl.

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter och förordningen om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader samt om upphävande av förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Ändringarna innebär i huvudsak att nya redovisningskrav införs i miljöledningsförordningen för uppföljning och rapportering av energieffektiva inköp samt att bestämmelserna anpassas till departementsombildningarna.

I miljöledningsförordningen beslutas ändringar av några paragrafer som reglerar myndigheternas rapportering och i huvudsak den bilaga till förordningen som reglerar vad som ska rapporteras. Ändringarna innebär att myndigheternas redovisning av energianvändning och rapportering om inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader ska ske enligt frågeformuläret i miljöledningsförordningen och hanteras i ett första steg av Naturvårdsverket. Verket vidarerapporterar relevanta uppgifter till Energimyndigheten. Tidigare har myndigheterna rapporterat delvis samma uppgifter både till Naturvårdsverket (enligt miljöledningsförordningen) och Energimyndigheten (enligt förordningen om energieffektiva åtgärder i myndigheter). Förändringen blir således regelförenkling för statliga myndigheter.

Bestämmelserna i förordningen om energieffektiva åtgärder i myndigheter har i och med genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet spelat ut sin roll och kan upphävas.

De bestämmelser som räknar upp vilka myndigheter som ska ha miljöledningssystem uppdateras också med anledning av departementsombildningen.

Förordningsändringarna träder i kraft den 6 juli 2015.

Referenser

 • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
 • förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
 • upphävande av förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG

Utfärdande av lag och förordningsändringar med anledning av genomförandet av Seveso III-direktivet

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i miljöbalken samt beslutat om förordningsändringar med anledning av genomförandet av Seveso III-direktivet. Direktivets och lagstiftningens syfte är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa.

Möjligheten för länsstyrelserna att överlåta Sevesotillsynen till kommunerna tas bort. I fortsättningen är det endast länsstyrelserna som kommer att ha ansvaret för den operativa tillsynen över Sevesoverksamheter.

Ändringarna i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innebär att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får rätt att meddela vissa föreskrifter, få meddelande om tillståndsansökan, bli informerade om när sammanträde ska hållas och att en dom eller beslut ska skickas till MSB.

Förteckningarna över farokategorier och namngivna farliga ämnen anpassas till Seveso III-direktivet.

Ändringarna i miljötillsynsförordningen innebär att en hänvisning till Sevesoförordningen uppdateras och det införs en hänvisning till Sevesolagen som innehåller bestämmelser om länsstyrelsens Sevesotillsyn.

Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2015.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår
 • regeringens proposition Genomförande av Seveso III-direktivet (prop. 2014/15:60)
 • försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU8 Genomförande av Seveso III-direktivet
 • riksdagsskrivelse 2014/15:168 Genomförande av Seveso III-direktivet
 • miljöbalken
 • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske onsdagen den 6 maj 2015.

Kontaktpersoner:

Miljöledning: Johan Lundberg 08-405 26 63

Seveso III-direktivet: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51