Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 30 april 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten som innebär att hänvisningar till fisk- och skaldjursvattendirektiven tas bort samt redaktionella ändringar. Miljökvalitetsnormerna i förordningen fortsätter att gälla för att säkerställa att Sverige uppfyller EU:s ramdirektiv för vatten.

Direktiven 78/659/EEG om kvalitetskrav för fiskvatten och 79/923/EEG om kvalitetskrav för skaldjursvatten har upphört att gälla fr.o.m. den 22 december 2013, enligt artikel 22.2 i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). Sverige har genomfört fisk- och skaldjursvattendirektiven med förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Eftersom direktiven har upphävts revideras förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och hänvisningarna till direktiven tas bort.

Av ramdirektivet för vatten och kommissionsuttalanden följer att samma skyddsnivå som den som gällde enligt fisk- och skaldjursvattendirektiven ska säkerställas genom tillämpningen av bestämmelserna i ramdirektivet för vatten. Bedömningen är att de miljökvalitetsnormer som finns i förordningen om fisk- och musselvatten behöver finnas kvar för att leva upp till ramdirektivet.

Förordningen träder i kraft den 9 juni 2015.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
  • förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 12 maj 2015.
Kontaktperson: Ulrika Gunnesby 08-405 22 46